• Imprimeix

Vols participar?

Un propòsit ferm del Consell de Redacció, des del naixement del butlletí, ha estat fer de la participació un eix fonamental d'aquesta publicació. Inf@ncia no és un canal d'informació unidireccional, sinó que vol ser un espai d'intercanvi de coneixements, de notícies i d'experiències professionals.

En aquest sentit, el Consell de Redacció té establerts canals de comunicació amb diferents administracions, entitats i professionals que fan possible comptar amb una borsa de col·laboradors, tant de la mateixa Direcció General, com externs, que aporten els articles, els comentaris i les ressenyes per publicar. Així mateix, el Consell és especialment receptiu a totes aquelles aportacions que qualsevol professional o entitat vulgui fer arribar perquè es publiquin al butlletí Inf@ncia

Així, doncs, el butlletí d'infància us convida a participar-hi...

Facilitant-nos notícies i/o contactes, o fent-nos propostes de millora mitjantçant la bústia del butlletí

Escrivint articles o presentant experiències

Heu d'enviar l'article tècnic, jurídic o de presentació de la vostra experiència professional a la coordinadora del Consell de Redacció: butlletidinfancia.benestar@gencat.cat.

Els articles que es rebin es publicaran, si reuneixen els requisits i les pautes per a la presentació d'originals que s'esmenten tot seguit, en l'apartat "Articles", en el d'"Informació jurídica" o bé en el de "Finestra", segons el seu contingut.

Requisits

  • El butlletí només publica articles inèdits sobre temàtiques de prevenció, protecció, promoció i participació de la infància des de diversos àmbits. Així mateix, són objecte de publicació els informes divulgatius sobre tesis doctorals, comentaris de llibres, notícies i ressenyes de cursos, congressos o jornades relacionats amb les temàtiques descrites.
  • El Consell de Redacció exigeix uns requisits mínims de qualitat per a les publicacions, atenent a:
    • Aspectes formals: presentació o introducció general del tema, claredat expositiva i en la distribució de la informació (títols i subtítols), correcció sintàctica i lexicogràfica, correcció de les cites i referències bibliogràfiques utilitzades i extensió del text.
    • Aspectes de contingut: nivell de fonamentació, mesura en què s'argumenten teòricament o empíricament les afirmacions que es fan, definició dels conceptes utilitzats, coherència entre el conjunt del text i les parts que l'integren, qualitat de les conclusions, quantitat i qualitat de les fonts bibliogràfiques utilitzades.
    • Atès que el butlletí va adreçat a diferents professionals, el contingut ha de ser divulgatiu (evitar sigles no especificades, etc.).
  • Correspon al Consell de Redacció valorar, atenent al contingut de l'escrit enviat, quin apartat del butlletí és el més adequat per a la seva inclusió.
  • El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les col·laboracions rebudes o no, atesos els criteris anteriors, i decideix el número del butlletí en què han de sortir publicades. L'avaluació dels textos presentats es fa en el si del Consell de Redacció, que és qui delibera i decideix sobre la conveniència de publicar-los o no.

Pautes per a la presentació d'originals

Textos inèdits:

Els textos enviats no han d'haver estat publicats anteriorment ni poden estar en vies de publicació en cap altre mitjà.

Llengua:

Els articles han de ser escrits pel seu autor/a preferentment en català. En tot cas, la publicació al butlletí es farà en català.

Extensió:

Els articles tècnics i jurídics han de tenir una extensió aproximada de 5 fulls, i els articles de presentació d'experiències ("Finestra"), 4 fulls (incloent-hi les notes a peu de pàgina). L'extensió dels escrits divulgatius d'investigacions o tesis doctorals ha de ser entre 4 i 5 fulls.

Format:

Els textos s'han de presentar en format Word per a PC, tipus de lletra Times New Roman, cos de lletra 12, estar justificats i tenir un interlineat d'1'5 línies.

Dades de l'autor/a:

Els articles presentats han d'anar signats amb el nom i els dos cognoms de l'autor/a, que ha de fer constar el lloc o càrrec que ocupa i la seva titulació acadèmica. En el cas que l'escrit hagi estat elaborat per més d'un/a autor/a, en l'edició es respectarà l'ordre de prelació fixat pels mateixos autors/ores.

Data d'actualització:  13.11.2014