• Imprimeix

Acció comunitària i voluntariat

El Departament, a través de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, du a terme diversos programes que treballen per a la inclusió i cohesió social del país.

En aquest sentit, es promouen les actuacions de participació ciutadana, l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació per part de tothom, alhora que es lluita contra els factors d'exclusió social i es faciliten les eines necessàries per aconseguir una societat més cohesionada i més justa.

D'altra banda, la Generalitat de Catalunya té competència exclusiva en matèria d’associacions i voluntariat. En aquest sentit, el Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat és el document que determina els eixos, les línies estratègiques, els objectius i les mesures envers l’associacionisme i el voluntariat per al període 2008-2011. La finalització de la vigència del PNAV a inicis del 2012 i la voluntat del govern -compartida amb el sector- d’assegurar aquest marc de treball com a espai i eina de treball per i amb el món associatiu i de voluntariat va dur el govern a aprovar-ne la seva pròrroga fins a l’aprovació de la futura llei de voluntariat, tal com recull l’Acord de Govern de 13 de novembre de 2012.

Des del Departament es pretén enfortir el treball amb els sectors de voluntariat que tenen un contacte especialment estret amb el sector públic mitjançant el Consell de l’associacionisme i el Voluntariat i Xarxanet.org.

En matèria d’associacionisme i voluntariat, es promou sobretot l’assessorament a entitats i la formació, mitjançant serveis d’assessorament gratuïts i el Pla de formació de voluntariat de Catalunya (PFVC), per tal d’ajudar-les a millorar la seva gestió.