• Imprimeix

Actuacions d'atenció al poble gitano

Els projectes específics s'engloben en els eixos següents:

Grup d'accés a la universitat

El grup d'accés a la universitat (GAU) és un grup de persones gitanes majors de 25 anys, que han preparat conjuntament la prova d'accés a la universitat. L'objectiu, a banda de potenciar l'accés a la universitat, és impulsar una xarxa d'estudiants universitaris gitanos i gitanes a Catalunya i contribuir a augmentar les expectatives d'èxit entre la joventut i la infància gitana gràcies a la identificació de nous referents positius.

Implementació d'actuacions educatives d'èxit: formació a familiars (graduat escolar)

Existeixen evidències científiques que la participació dels familiars en processos formatius té una incidència directa en el rendiment educatiu dels nens i nenes. Afavoreix la seva motivació i sentit cap els estudis i augmenta els contextos d'aprenentatge dels nens i les nenes.

La formació per obtenir el graduat escolar és quelcom urgent per a la població adulta gitana, molt demanada per les entitats i representants gitanos del territori com a mitjà imprescindible per a la inserció laboral i la millora de l'ocupació/inserció laboral de les persones.

Cursos de romaní

Aquests cursos tenen com a objectius:

 • Recuperar la llengua romaní
 • Reivindicar del dret a la diferència lingüística
 • Crear una xarxa per tal de fer difusió d'aquesta llengua minoritària i desconeguda al nostra país també per les persones gitanes

Mediació cívico-comunitària

Amb aquest servei es vol afavorir la convivència entre la població gitana i no gitana i fomentar el diàleg intercultural i el coneixement mutu. Actualment l'equip està format per 4 persones gitanes vinculades amb tot el territori de Catalunya.

Mediació sociocultural

La mediació sociocultural pretén promoure l'accés de les persones gitanes als diferents àmbits de participació del barri i assessorar sobre els diferents recursos. També actua de pont entre els diferents organismes i actors socials del barri (excepte els escolars) i la població gitana.

Consell d'Ancians

El Consell d'Ancians està format per persones gitanes de respecte que per la seva trajectòria de vida, honradesa, dedicació al seu poble i perquè sempre han viscut des de la coherència amb els valor de la seva cultura, s'han guanyat el respecte i reconeixement de la resta del seu poble. Actualment intervenen per mediar en casos de conflicte i també realitzen tasques de prevenció, sensibilització i millora de la convivència i cohesió del poble gitano. Per altra banda, afavoreixen la convivència intercultural a Catalunya, fomentant el diàleg en barris on conviuen població de diferents grups ètnics i/o població immigrada i població gitana.

Museu virtual del poble gitano

Una actuació del Pla integral del poble gitano a Catalunya és desenvolupar la plataforma i continguts del museu interactiu de la població gitana a Catalunya. La seva finalitat és la difusió de la cultura gitana partint d'una visió positiva, diversa i heterogènia, per tal que es converteixi en una eina educativa tant per a les persones gitanes com per a les no gitanes.

Exposició sobre el poble gitano

L'objectiu de l'exposició és potenciar una imatge positiva del poble gitano i lluitar contra els estereotips i prejudicis. L'exposició està a disposició de qualsevol entitat que la vulgui sol·licitar, de manera gratuïta i amb la possibilitat d'organitzar també alguna xerrada o conferència. L'exposició reflecteix el moment històric que està vivint el poble gitano en l'actualitat; les dones gitanes estan protagonitzant una profunda revolució dialogada en la qual es reivindiquen els seus drets com a dones i com a poble.

Suport a actes de reconeixement del poble gitano

Des de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària es dóna suport a actes com el Dia internacional del poble gitano, Dia internacional de la llengua romaní, Jornades de cultura gitana, etc.

Projecte Edu Rom

La Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària és sòcia d'un projecte del programa Lifelong Learning de la DG Education and Culture, que es diu EDU ROM: Promoting the access of Roma to LLP, VET, and employment through family education in primary schools. L'objectiu principal del projecte és afavorir l'accés a l'aprenentatge permanent i a la inserció laboral dels gitanos (augmentant les seves oportunitats d'inserció social i laboral) incrementant la seva assistència, motivació i millora del rendiment dels estudiants gitanos a través de la implementació de formació de familiars en competències bàsiques a les escoles de primària i la promoció d'activitats de la participació de les famílies gitanes a les escoles.

Consisteix en donar assessorament a estudiants, famílies, centres educatius, etc.

Des de la DG d'Acció Cívica i Comunitària es col·abora amb un total de 13 ajuntaments i consells comarcals mitjançant el contracte-programa per al desenvolupament de 3 programes amb el poble gitano:

 • Mediació sociocultural
 • Lleure actiu gitano
 • Diagnòstics participatius amb població gitana

L'Institut Català del Poble Gitano (ICPG) serà una estructura catalana d'Estat directament adreçada a promoure l'equiparació social plena de les persones gitanes de Catalunya amb la societat de la qual formen part. En aquest sentit, els seus objectius principals seran els següents:

 1. Garantir, en col·laboració amb tots els Departaments corresponents de la Generalitat de Catalunya, la prestació de serveis específics a favor del Poble Gitano de Catalunya;
 2. Fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a les persones gitanes, mitjançant l'establiment de convenis amb entitats públiques i privades.
 3. Elaborar i promoure informes, estudis i anàlisis de recerca sobre matèries relacionades amb el Poble Gitano a Catalunya.
 4. Dissenyar, coordinar i impulsar l'elaboració del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya, així com dur a terme la implementació, el seguiment i l'avaluació de les accions i mesures del Pla Integral;
 5. Impulsar l'elaboració dels plans de polítiques adreçades al Poble Gitano de les administracions locals.
 6. Promoure i liderar la recerca competitiva en matèria de Poble Gitano i establir els acords de col·laboració necessaris en l'àmbit universitari i especialitzat per a dur-la a terme.
 7. Dissenyar, impulsar i coordinar les polítiques adreçades a la inclusió social i educativa del Poble Gitano. 
 8. Divulgar l'impacte dels resultats i les accions dutes a terme per l'Institut o per les entitats col·laboradores, a través de la producció científica o a altres espais de divulgació, com ara l'organització de fires o congressos, entre d'altres.  
 9. Potenciar la participació de les persones gitanes en les decisions i les mesures  que les afecten, i fomentar l'associacionisme per a la defensa de llurs interessos.
 10. Recopilar informació i documentació sobre la situació actual de les persones gitanes a Catalunya.
 11. Vetllar pel compliment dels convenis i els acords internacionals en tot  allò que afecta la promoció del Poble Gitano, i fer-ne possible la participació en els fòrums internacionals on se'n tracti la problemàtica.
 12. Dur a terme l'assistència tècnica especialitzada a les administracions públiques catalanes per a incorporar la perspectiva ètnica en el desenvolupament de les polítiques públiques. 
 13. Promoure els espais de diàleg i cooperació institucionals i, concretament, promoure la cooperació interinstitucional amb les diverses administracions locals per mitjà d'espais de diàleg amb representants territorials, amb l'objectiu de sumar recursos i aconseguir més impacte de les polítiques adreçades al Poble Gitano, i promoure la cooperació interinstitucional amb les universitats catalanes per mitjà d'espais per a compartir i crear coneixement en matèria d'estudis amb el Poble Gitano.
 14. Lluitar activament contra l'antigitanisme mitjançant la visibilització, la denúncia pública, o les formes que escaigui.
 15. Fer l'avaluació prèvia dels fets per a la personació de l'Administració de la Generalitat en processos penals de discriminació ètnica i delites d'odi cap a les persones gitanes (Antigitanisme) d'una rellevància especial.
 16. Assumir les altres competències que li siguin encomanades pel Govern o li siguin assignades per les lleis.

El Pla integral del poble gitano 2017-2020 preveu la creació de la primera Càtedra d'Estudis Gitanos a Catalunya, en col·laboració amb una universitat pública catalana. Els seus objectius principals són la promoció de la docència i recerca científica d'impacte sobre el Poble Gitano a l'àmbit universitari i la millora de l'accés als estudis universitaris de la població gitana a Catalunya.

El Pla integral del poble gitano 2017-2020 intensifica la seva línia de treball en suport dels estudiants gitanos i gitanes que cursen estudis post obligatoris al nostre país. En aquest sentit, s'impulsaran els procediments legislatius necessaris per implementar mesures d'acció afirmativa per a la població gitana en relació amb el seu accés a les universitats catalanes, així com el sistema de beques públiques d'estudis post obligatoris. A més, es duran a terme les accions següents:

 • Continuar duent a terme la formació per a l'accés a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys.
 • Acompanyament previ d'alumnat gitano que intenta accedir a estudis post obligatoris i/o universitaris, així com seguiment posterior una vegada hi ha accedit.
 • Identificar alumnat gitano que està aconseguint uns bons resultats acadèmics a l'educació secundaria obligatòria (ESO).
 • Prioritzar i facilitar l'accés d'alumnat gitano a estudis post obligatoris i/o universitaris relacionats amb la salut, l'educació i l'àmbit social.
 • Garantir un sistema d'ajuts econòmics públics o privats adreçats a estudiants gitanes i gitanos que cursen estudis post obligatoris i/o universitaris.
Data d'actualització:  25.06.2018