• Imprimeix

Programa Òmnia

Seguint la voluntat del Govern, l’any 1999 es crea el programa Òmnia amb la finalitat de donar resposta a la necessitat creixent d’universalitzar l’accés a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). Amb el pas del temps el programa ha esdevingut una mesura de lluita contra la pobresa, afavorint la inclusió social, a través de l’aprenentatge digital, la vinculació de les persones al seu entorn i la orientació i inserció sociolaboral.

Es tracta d’un programa comunitari, de caire preventiu, socioeducatiu i d’acció directa, que l’any 2014 posa a disposició de la ciutadania 116 punts d’atenció distribuïts per tot el territori català.

S'estableix com a objectiu principal del programa lluitar contra la pobresa i afavorir la inclusió social i laboral.

En aquest marc es dóna resposta a la necessitat de garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés a les tecnologies de la informació i la comunicació.

Les TIC són una eina clau per facilitar l’accés, la transmissió i la distribució de la informació, així com per desenvolupar molts aspectes de la vida quotidiana. Per evitar les situacions de desigualtat social que poden produir-se a causa de la dificultat en el seu accés, el Govern posa a l’abast de la població aquest programa.

Òmnia és un instrument per ampliar els coneixements de les persones, afavorir la participació d’aquestes en aquells àmbits que els afecten, i impulsar el teixit associatiu i els serveis de Catalunya per tal de provocar processos de millora social.

Aquest programa també té com a finalitat la creació de sinèrgies entre els diferents agents socials per a educar en un bon ús de les TIC.

En definitiva, és un programa que treballa amb les noves tecnologies, entenent-les com un mitjà de millora i promoció d'una major autonomia personal i un element de participació afavoridor de la cohesió social.

Altres objectius:

 • Afavorir l'autonomia de les persones mitjançant l'ús de les TIC.
 • Afavorir les relacions interpersonals, així com la vinculació de les persones a la comunitat.
 • Desenvolupar les habilitats i les capacitats personals i ocupacionals dels usuaris a través de l'accés a les noves tecnologies i de processos de formació i reciclatge.
 • Impulsar l'acció coordinada entre el món associatiu, el voluntariat, les entitats gestores sense ànim de lucre i l'acció institucional, per tal de sumar esforços de forma territorialitzada.
 • Dinamitzar les diferents associacions del barri perquè accedeixin a la societat de la informació, per tal de poder millorar les seves actuacions i participar en la prevenció i lluita contra l'exclusió social.
 • Promoure i reforçar les xarxes existents per afavorir la cohesió social.

L’accés als punts Òmnia es regeix pel principi d’universalitat, és a dir, estan oberts a tothom i de manera específica als col·lectius més vulnerables i a les persones en risc d’exclusió social.

El desconeixement de les eines digitals ha esdevingut un factor d’exclusió social ja que aquestes eines permeten estar connectats amb altres persones, estar informats del que succeeix als barris, a les ciutats, apropen les persones  a diverses propostes culturals així com faciliten la relació amb les administracions públiques pels tràmits més quotidians (com demanar hora al metge o renovar una demanda d’ocupació, entre d’altres) i  permeten accedir al mercat laboral més ràpidament.

Per tot això, des del programa Òmnia es promou la participació dels usuaris en la comunitat, s’afavoreix l’autonomia de les persones, s’educa en el bon ús de les TIC i es treballa per evitar la fractura digital que el desconeixement de les noves tecnologies pot causar entre la ciutadania. Des d’aquest espai es detecten les necessitats d’aprenentatge individuals i col·lectives i es promou l’adquisició de coneixement compartit, ja que s’utilitza un model educatiu d’intervenció que fomenta la socialització i la integració social, i transmet valors democràtics, solidaris i participatius.

Eixos d’intervenció

Les accions que es duen en el marc del programa Òmnia es fonamenten en tres eixos d’intervenció:

La inserció social i laboral: Aquest eix potencia la integració de les persones en risc d’exclusió social i laboral. D’una banda, s’ofereixen eines per trobar recursos a la xarxa i poder esdevenir autosuficients en la vida quotidiana. D’altra banda, pel que fa a les persones en situació d’atur, des del programa se les posa en contacte amb els serveis d’orientació laboral i/o social del territori i se’ls facilita un conjunt d’hàbits i competències perquè accedeixin al mercat laboral en les millors condicions.

Amb una anàlisi prèvia tant dels recursos existents com dels col·lectius s’elabora una proposta de programació que doni resposta a les necessitats socials i laborals.

El treball comunitari: Aquest eix potencia el treball en xarxa entre les entitats socials i educatives i els serveis del territori, així com les xarxes personals dels mateixos participants del programa. L’acció comunitària ha de contribuir a teixir lligams entre les diferents institucions, programes i entitats ubicades als barris, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i les oportunitats dels seus habitants, enfortir el sentiment de pertinença a una comunitat, així com afavorir un major coneixement i suport mutu entre veïns d’un mateix territori.

L’aprenentatge: Aquest eix garanteix que les persones amb pocs coneixements digitals obtinguin una formació bàsica en el camp de les tecnologies de la informació i comunicació que eviti la seva desconnexió en relació al que succeeix al seu voltant. A través d’activitats que utilitzen les eines digitals, els participants al programa adquireixen coneixements i habilitats relacionades amb l’aprenentatge de la llengua, l’accés a la cultura, la relació amb les administracions o la recerca activa de feina.

Un punt Òmnia és un servei d’accés a les noves tecnologies obert a tothom, que s’ofereix en espais i/o equipaments dotats de maquinari i programari informàtic d’utilització pública i comunitària i amb el suport d’un professional que dinamitza l’espai i dóna suport a les persones. Aquest professional, el/la dinamitzador/a, és fonamental per al desenvolupament del programa en cada territori i perquè els punts Òmnia siguin uns espais d’inclusió social, de relació, de formació, d’informació i de participació en la comunitat.

L’accés als punts Òmnia es regeix pel principi d’universalitat, és a dir, estan oberts a tothom i de manera específica als col·lectius de persones en risc d’exclusió. Té per finalitat promoure la participació dels usuaris en la seva comunitat, afavorir l’autonomia de les persones, educar en el bon ús de les TIC i evitar la fractura digital que el desconeixement de les noves tecnologies pot causar entre la ciutadania. Des d’aquest espai es detecten les necessitats d’aprenentatge individuals i col·lectives i es promou l’adquisició de coneixement compartit, ja que s’utilitza un model educatiu d’intervenció que fomenta la socialització i la integració social, i transmet valors democràtics, solidaris i participatius.

Els participants en el programa, tant professionals com usuaris, formen part al mateix temps d’una xarxa virtual. El web és un espai d’interacció entre tots els punts que constitueixen la xarxa Òmnia i posa a l’abast de tothom la possibilitat de participar en el programa. Amb el web es vol fer extensible a la globalitat d’Òmnia les sinergies que es generen en cada punt de la xarxa, és a dir, es tracta de tenir un espai on els diferents protagonistes puguin compartir interessos i necessitats, i intercanviar informació i serveis.

Aspectes destacables:

 • És un programa social, preventiu i socioeducatiu.
 • Afavoreix la cohesió social, la convivència i la inclusió social i laboral.
 • Ensenya a processar la informació, saber-la triar i valorar la seva qualitat. Afavoreix l’autonomia de les persones i la dinamització de la comunitat.
 • S’utilitzen les TIC com a mitjà per assolir la inclusió social, no com a objectiu final.
 • Els punts Òmnia esdevenen espais socialitzadors i d’acollida.
 • S'ubiquen en espais d’entitats socials, cíviques i comunitàries, vinculades al territori, així com en espais públics.
 • És un servei gratuït.
 • Els punts Òmnia estan gestionats per entitats sense afany de lucre amb una forta implicació al territori i per ens locals.
 • El perfil dels usuaris és el de persones amb desavantatges formatius, econòmics, culturals, etc.
 • Tots els punts Òmnia ells tenen el suport d’una persona que els dinamitza. 
Data d'actualització:  23.05.2014