Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015

El Pla Nacional de l’Associacionisme i el Voluntariat 2014-2015, aprovat per acord de govern el 15 de juliol de 2014, és la continuïtat del primer, i incorpora millores i canvis sorgits de la valoració del primer Pla així com del treball conjunt entre la Generalitat i el Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya (CAVC). A través del Pla s'impulsa una estratègia comuna per a l’enfortiment i la consolidació del món associatiu i de voluntariat que gira entorn 2 blocs estratègics, 8 objectius (4 per a cada bloc), i 16 mesures (6 per al primer bloc i 10 per al segon bloc).

Atesa la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de donar compliment al que indica la Llei 25/2015, de 30 de juliol, en relació amb el procés d'elaboració del Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat, i tenint en compte la celebració del Tercer Congrés Català de l'Associacionisme i el Voluntariat el proper mes de maig de 2016, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, d'acord amb el Consell de l'Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, ha dissenyat una fase precongressual de debat territorial perquè es plantegin els reptes de l'associacionisme i el voluntariat i serveixi per aportar elements per a l'elaboració del nou Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat, per la qual cosa el Govern ha prorrogat el Pla fins a l'aprovació del nou Pla i, com a màxim, fins al 31 de desembre de 2016, mitjançant l’ACORD GOV/42/2016, de 29 de març, pel qual es prorroga el Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat 2014-2015, aprovat per l'Acord GOV/109/2014, de 15 de juliol.

 

 

Informació relacionada

Pla Nacional de l'Associacionisme i el Voluntariat 2008-2011

El Pla nacional de l'associacionisme i el voluntariat (PNAV) és el resultat d'un procés de participació  en la generació de consens en l'establiment de les mesures a desenvolupar entre el voluntariat i les entitats, i en la recerca d'acords entre els membres de la Comissió Rectora del PNAV. Aquest Pla, que es va aprovar i presentar el 2008, s'estructura en 3 eixos, 16 línies estratègiques que s'acaben d'explicitar per mitjà de 16 objectius i 98 mesures i submesures.

EL PNAV esdevé el recull de mesures que el sector associatiu i de voluntariat reclamen a la Generalitat de Catalunya per promoure i impulsar les associacions i les persones voluntàries a través de les polítiques públiques de l'administració nacional en el període 2008-2011. La finalització de la vigència del PNAV a inicis del 2012 i la voluntat del govern -compartida amb el sector- d'assegurar aquest marc de treball com a espai i eina de treball per i amb el món associatiu i de voluntariat va dur el govern a aprovar-ne la seva pròrroga fins a l'aprovació de la futura llei de voluntariat, tal com recull l'Acord de Govern de 13 de novembre de 2012 .

Data d'actualització:  18.06.2014