VERSO (Volunteers for European Unemployment, Voluntaris per a l’ocupació europea) és un nou projecte de recerca i desenvolupament europeu que té per objectiu explicar de quina manera el voluntariat pot ajudar les autoritats europees (estatals, regionals o locals) a combatre l’atur i millorar la qualitat de vida de milions d’europeus que es troben en aquesta situació. El Projecte VERSO està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, INTERREG IVC de la Unió Europea.

Actualitat