• Imprimeix

Procediment per a acollir un infant

Des del punt de vista legal, els i les sol·licitants han de complir els següent requisits: 

 • Estar en ple exercici dels drets civils.
 • Ésser majors de vint-i-cinc anys i tenir com a mínim catorze anys més que la persona acollida.
 • Només s'admet l'acolliment per a més d'una persona en el cas dels cònjuges o de les parelles que conviuen amb caràcter estable. En aquests casos, n'hi ha prou que un membre de la parella hagi complert vint-i-cinc anys.

Poden acollir un infant les persones o famílies que volen col·laborar en la cura dels infants que no poden estar amb la seva família d'origen durant un temps.

Les persones sol·licitants han de gaudir d'una situació afectiva equilibrada, disposar de temps, tenir una actitud educativa flexible i un entorn familiar socialitzador per a l'infant acollit, i estar disposades a col·laborar amb els professionals tècnics que acompanyen l'acolliment. Per fer l'acolliment, tots els membres de la família, incloent-hi els fills i filles, si n'hi ha, han d'estar-hi d'acord.

La persona o família que estigui interessada a fer un acolliment s'ha d'adreçar a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA), que té representacions territorials a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Amposta, o bé ha de concertar una cita amb una Institució Col·laboradora d'Integració Familiar (ICIF).

Cal presentar una sol·licitud d'acolliment amb les dades personals de les persones acollidores, especificant el tipus d'acolliment.

S'ha d'adjuntar la següent documentació: 

 • Certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant.
 • Certificat negatiu del registre de delinqüents sexuals.
 • Informe de salut física i psíquica, expedit per una persona llicenciada en medicina i col·legiada. 

La documentació es pot presentar a l'ICAA o a qualsevol de les ICIF.

Un cop presentada la sol·licitud d'acolliment, les persones sol·licitants segueixen un procés de valoració, que comprèn com a mínim dues entrevistes individuals i una entrevista al seu domicili. També cal que assisteixin a unes sessions formatives específiques per a famílies acollidores.

Aquest estudi i valoració donarà lloc a un informe psicosocial referent a la unitat familiar, que inclou també una aproximació a les característiques de l'infant o els infants susceptibles de ser acollits per cada família o persona i el tipus d'acolliment més idoni.

De les activitats desenvolupades en aquest apartat, se n'encarreguen les ICIF acreditades per la Generalitat de Catalunya.

Aspectes que es tenen en compte per valorar les famílies o persones que volen acollir un infant: 

Característiques personals

 • Absència de malaltia física o psíquica que impossibiliti l'atenció al menor.
 • Capacitat d'adaptació davant de noves situacions.
 • Estabilitat emocional.
 • Possibilitat de dedicació. 

Circumstàncies socioeconòmiques

 • Mitjans de vida suficients.
 • Habitatge en condicions adequades. 

Altres circumstàncies

 • Capacitat educativa i entorn familiar directe que pugui donar suport a la tasca educativa.
 • Motivació adequada a la finalitat de l'acolliment
 • Voluntat d'acollir compartida per tot el nucli familiar que conviu.
 • Acceptació, si escau, de la relació de l'infant amb la seva família biològica i de facilitar-li el retorn i acceptació de la història, la identitat i la cultura pròpies del menor.
 • Voluntat de col·laborar i acceptar el seguiment i l'assessorament tècnic del procés. 

Procés d'acollida

Quan és el moment, l'ICAA proposa un infant determinat a una família en concret. Aquesta proposta es farà sempre en interès de l'infant a partir de les seves necessitats. Després de l'acceptació s'inicia progressivament la relació de l'infant amb la família, que en tot moment té el suport del personal tècnic per tal d'ajudar tant la família com l'infant durant tot el temps que duri aquest acolliment.

Segons les característiques de l'infant i el tipus d'acolliment, es preveuen ajuts econòmics per a les famílies o les persones acollidores.

Data d'actualització:  13.02.2017