• Imprimeix

Adopció d'infants de Catalunya

Els infants susceptibles de ser adoptats a Catalunya han patit una situació d'abandó i/o de maltractaments i són tutelats per l'organisme responsable de la protecció dels infants, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), que resol que la millor mesura de protecció és l'acolliment familiar preadoptiu.

Actualment són infants amb les següents característiques:

 • Infants sans amb antecedents familiars de trastorns en la salut mental i/o discapacitació intel·lectual.
 • Infants amb malalties cròniques i/o retards lleus del desenvolupament que poden requerir algun tractament.
 • Grups de germans.
 • Infants amb necessitas especials.


Cal tenir en compte també que el procés jurídic d'adopció a Catalunya comporta: 

 • Possibles visites de la família biològica amb l'infant.
 • Acolliment preadoptiu abans de l'adopció.
 • Possibles oposicions judicials de la família d'origen de l'infant.
 • Sentències judicials.

Situació actual

La Disposició addicional segona del Decret 127/1997 de 27 de maig estableix la suspensió transitòria dels processos de valoració de les famílies per a l'adopció d'infants a Catalunya, sempre que sigui almenys tres vegades superior el nombre de sol·licituds estimades respecte al nombre d'acolliments preadoptius realitzats l'any anterior.

També afirma que aquesta suspensió no afectarà en cap cas les sol·licituds dirigides a infants amb necessitats especials.

En aquests moments, a Catalunya, s’aplica la Resolució BSF/ 1871/2011, de 19 de juliol de suspensió transitòria dels processos de valoració per a l’adopció de menors de Catalunya , atès que el nombre de famílies valorades positivament, i per tant inscrites al Registre de famílies, supera amb escreix el nombre d'acolliments constituïts l'any anterior, per tant, d'acord amb el decret esmentat anteriorment i amb la finalitat d'evitar que es desvirtuï el procés de valoració pel transcurs del temps:

s'admeten sol·licituds d'adopció d'un infant tutelat per la Generalitat de Catalunya, però aquestes romandran en situació de suspensió transitòria.

- L'Institut Català de l'Acolliment i l'Adopció (ICAA) no tramitarà els processos de formació i valoració d'aquestes sol·licituds, tot i que mantindran l'ordre de registre.

- L'ICAA organitzarà anualment reunions adreçades a les famílies que tinguin una sol·licitud d'adopció per Catalunya en suspensió transitòria per tal d'informar-les dels aspectes següents:

 • Característiques principals dels infants susceptibles d'adopció
 • Procés jurídic de l'adopció a Catalunya
 • Condicionants del temps d'espera

En cap cas s'arxivaran les sol·licituds referides a infants amb necessitats especials.

Presentació de sol·licituds referida a infants amb necessitats especials

Les persones o famílies amb residència habitual a Catalunya que vulguin adoptar un infant desemparat poden presentar la sol·licitud davant el registre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la següent manera:

 • Complimentada i signada per la persona o les persones sol·licitants.
 • Adjuntant la documentació requerida, si és el cas.
 • Aportant una còpia del model de sol·licitud, que serà registrada i lliurada al portador. 

Documentació necessària

Per tal de permetre la valoració, la persona o persones sol·licitants hauran d'aportar la documentació següent:

 • Documentació acreditativa de la situació econòmica de cada sol·licitant:
 • Fotocòpia completa de la darrera declaració de la renda.
 • Fotocòpia de la darrera nòmina o certificat d'empresa.
 • Certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant.
 • Certificat negatiu del Registre de delinqüents sexuals.
 • Informe mèdic de salut física i psíquica que mostri la possibilitat de prestar una atenció adequada a l'infant. L'ha d'expedir un metge o una metgessa col·legiats.

 

Les persones o famílies candidates a l'adopció d'un infant a Catalunya segueixen un procés de formació i valoració, a partir del qual se'n determinarà la idoneïtat o no-idoneïtat.

Un cop s'ha obtingut la Resolució d'idoneïtat, el temps d’espera abans no s'assigni en adopció un infant de Catalunya depèn de les variables següents:

 • El nombre de famílies seleccionades.
 • L'oferiment de les persones sol·licitants.
 • Les necessitats dels infants susceptibles d'adopció.

Actualment el nombre de famílies valorades idònies que desitgen un infant de zero a tres anys sense problemàtica específica és molt superior als infants susceptibles d'adopció.

Quan és el moment, l'ICAA proposa a la família sol·licitant un infant en concret. La família rep la informació bàsica relativa a l'infant que li han assignat.

Després de l'acceptació s'inicia progressivament la relació de l'infant amb la família, període d'acoblament que conclou amb l'inici de la convivència.

Durant un temps, la situació és d'acolliment preadoptiu, pas previ a l'adopció.

L'adopció plena s'assoleix mitjançant una resolució judicial.

Data d'actualització:  10.05.2017