• Imprimeix

Adopció internacional

Algunes consideracions

Adoptar un infant d'un altre país comporta tot un procediment internacional on es conjuguen, com a mínim, dues legislacions diferents i la intervenció dels organismes competents de dos països, els del país originari de l'infant i els del país receptor.

El procés legal de l'adopció d'infants d'altres països es basa en el Conveni relatiu a la Protecció del Menor i a la Cooperació en Matèria d'Adopció Internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993. Aquest Conveni vetlla perquè:

 • L'adopció sigui en benefici de l'infant.
 • L'infant sigui declarat adoptable.
 • La família sol·licitant disposi del certificat d'idoneïtat.
 • Cap persona que no sigui l'infant mateix no es pugui beneficiar indegudament d'aquesta adopció.

 

L'assignació d'un infant a una família depèn exclusivament de les decisions sobiranes dels països d'origen dels infants. L'organisme competent dels quals n’és el responsable.

L'adopció internacional acostuma a ser un procés llarg, i implica una sèrie de costos econòmics:

 • Procés de formació i valoració.
 • La tramitació de l'expedient al país d'origen.
 • La traducció i legalització dels documents.
 • El viatge i l'estada de la família adoptiva al país d'adopció.

L'elecció del país d'adopció

En el moment de presentar la sol·licitud d'adopció a l'ICAA s'han de complir tots els requisits del país o països per als quals es presenta la sol·licitud. Per tant, és convenient que les persones sol·licitants estudiïn quines són les condicions que requereix cada país.

En aquest web, hi consta la informació actualitzada d'un conjunt de països amb els quals l'ICAA tramita adopcions internacionals. Aquesta informació té caràcter d’orientació inicial per a aquelles famílies que comencen el procés d’adopció. Al llarg d’aquest procés es poden donar canvis i modificacions en els països que les famílies poden consultar i actualitzar utilitzant qualsevol dels canals d’informació amb els que compta l'ICAA.

 

L'ICAA, com a organisme competent en matèria d'adopcions, d'acord amb l’article 235-45.1 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, només tramita les adopcions d'infants originaris dels països en els quals quedi suficientment garantit el respecte als principis i a les normes de l'adopció internacional i la intervenció deguda dels seus organismes administratius i judicials.

Les persones interessades a iniciar un procés d'adopció internacional poden informar-se sobre els requeriments dels països a través de:

 • Els diversos canals d'informació que ofereix l'ICAA.
 • Les Entitats Col·laboradores d'Adopció Internacional (ECAI), organismes acreditats per la Generalitat de Catalunya per informar sobre els requisits específics que exigeixen els diferents països i tramitar els expedients.
 • Les associacions de famílies adoptives.

 

En els casos en què apareguin dificultats, i a petició de les persones interessades, es pot sol·licitar un canvi de país.

Començar el procés d'adopció internacional

Recollida d’informació

L'ICAA facilita tota la informació relativa a les adopcions en aquest web i proporciona aquesta mateixa informació per escrit a les persones que s'adrecen personalment a les diverses delegacions de l'Institut. Les famílies o persones, amb residència habitual a Catalunya, que vulguin adoptar un infant d’un altre país, en primer lloc, cal que concertin dia i hora per tal d’assistir a la sessió informativa impartida per l’ICAA on es dona a conèixer i s’explica els procediments i les diferents possibilitats per adoptar infants. Per assistir a aquesta sessió informativa cal concertar la data prèviament per telèfon.

El telèfon on cal trucar per demanar hora és el 93 483 10 00.

Presentació de la sol·licitud

Els sol·licitants d’adopció, després d’haver assistit a la sessió informativa perceptiva, poden presentar sol·licitud davant de l’ Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció o de les seves delegacions territorials a Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’ Ebre

La presentació de la sol·licitud al registre s'ha de fer de la següent manera:

 • Complimentada i signada per la persona o les persones sol·licitants.
 • Adjuntant la documentació requerida, si és el cas.
 • Aportant una còpia del model de sol·licitud, que serà registrada i entregada al portador.

 

La sol·licitud també es pot presentar per Internet, a través de l’Oficina Virtual de Tràmits. Per fer-ho, cal disposar de certificat digital vàlid.

En el moment de presentar la sol·licitud d'adopció a l'ICAA s'ha d'especificar el país on es desitja adreçar la sol·licitud, s'han de complir tots els requisits que demana aquell país per al qual es presenta la sol·licitud, i també s'ha de fer constar l'ECAI que ha de trametre l'expedient, si escau.

Documentació necessària

Juntament amb la sol·licitud, s'han de presentar els documents següents:

 • Documentació acreditativa de la situació econòmica de cada sol·licitant:
 • Fotocòpia completa de la darrera declaració de la renda.
 • Fotocòpia de la darrera nòmina o certificat d'empresa.
 • Informe mèdic de salut física i psíquica que mostri la possibilitat de prestar una atenció adequada a l'infant. L'ha d'expedir un metge o una metgessa col·legiats (no cal que sigui sobre l'imprès oficial o el certificat mèdic).
 • Certificat d'antecedents penals de cada sol·licitant. 
 • Certificat negatiu del Registre de delinqüents sexuals

En el supòsit que es presentin dues sol·licituds  d’adopció, cal que s’adjunti a la sol·licitud el compromís de renúncia.

Formació i valoració de la idoneïtat

Les persones o famílies candidates a l'adopció internacional d'un infant segueixen un procés de formació i valoració a partir del qual es determinarà la idoneïtat dels sol·licitants.

L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció és l'organisme competent per emetre el certificat d'idoneïtat, un document imprescindible per iniciar els tràmits internacionals.

La tramitació de l'expedient

La tramitació de l'expedient d'adopció internacional varia en funció del país:

 

 • En els països que han ratificat el Conveni de la Haia, les persones sol·licitants poden escollir entre tramitar l'expedient a través de l'ICAA o bé a través d'una ECAI acreditada.
 • Si el país no ha ratificat el Conveni de la Haia, les persones sol·licitants poden tramitar directament l'expedient o bé fer-ho a través d'una ECAI acreditada.
 • També hi ha la possibilitat que, amb independència de tractar-se d'un país signatari de la Haia o no, les persones sol·licitants hagin de tramitar el seu expedient obligatòriament a través d'una ECAI a causa del requeriment dels organismes competents del país d'origen o del requeriment dels organismes competents del nostre país.

 

El certificat d'idoneïtat i els informes de valoració psicosocial es trameten a l'organisme competent del país d'origen de l'infant o a la seva representació diplomàtica directament des de l'ICAA o mitjançant una ECAI acreditada.

 

L'expedient s'ha de tramitar al país d'origen de l'infant amb tota la documentació que el país demana als candidats. De vegades, els organismes competents poden requerir informació complementària o més documents, que caldrà aportar per seguir el procés.

Informació relacionada

El temps d'espera

El temps d'espera entre la tramitació de l'expedient i l'assignació de l'infant, si és el cas, depèn del país d'origen.

Assignació de l'infant

La declaració d'adoptabilitat d'un infant i l'assignació a una família correspon a l'organisme competent en matèria d'adopcions del país d'origen de l'infant.

Aquest organisme preassigna un infant a la família o persona sol·licitant, la qual ha de confirmar per escrit l'acceptació de l'infant.

Quan sigui el moment, caldrà viatjar al país per començar el procés de relació i vinculació amb l'infant i efectuar els tràmits per a l'adopció davant dels òrgans judicials competents. La durada de l'estada i el nombre de viatges varia en funció del país.

La majoria dels països demanen informes de seguiment postadoptiu, que són elaborats per la ICIF o l'ECAI corresponent. La periodicitat i la durada les determina el país d'origen.

El cost dels informes de seguiment postadoptiu va a càrrec de les persones o famílies que han sol·licitat l’adopció. 

Les famílies que acreditin no superar uns ingressos límit de la unitat familiar, podran sol·licitar que l’ICAA dugui a terme l’informe de seguiment postadoptiu corresponent, sense cost econòmic per la família. La informació de com presentar la sol·licitud es pot consultar a l’Oficina Virtual de Tràmits.

Resum del tràmit i formularis de sol·licitud

Registre civil de les adopcions internacionals

Els adoptants d'infants a l'estranger poden sol·licitar la inscripció del naixement i l'anotació de l'adopció d'aquests infants al Registre Civil del seu domicili.

Des del Registre Civil on s'hagi realitzat aquesta inscripció es farà la corresponent comunicació al Registre Civil Central.

Certificació de qualitat

L’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció està certificat en el sistema de qualitat per a les activitats de: tramitació de la resolució d’idoneïtat per a l’adopció internacional, conforme amb els requisits de la norma ISO 9001: 2008.
Certificació de qualitat
Data d'actualització:  22.10.2018