• Imprimeix

Formació i valoració de la idoneïtat

Atès que l'adopció és una mesura de protecció a la infància amb la finalitat de trobar una família que s'adeqüi al màxim a les necessitats de cada nen o nena, les persones que s'ofereixen per adoptar un infant a Catalunya o a un altre país han de seguir un procés de formació i valoració.

Aquest procés de formació i valoració comprèn sessions informatives i formatives, i un mínim de dues entrevistes, de les quals almenys una la fa un/a professional en treball social i una altra la fa un/a professional en psicologia. També s'ha de fer una entrevista al domicili dels candidats.

A partir d'aquestes sessions i entrevistes, i la corresponent valoració, s'elabora l'informe psicosocial.Tot aquest procés el realitzen les ICIF, Institucions Col·laboradores d'Integració Familiar.

En l’adopció a Catalunya, el cost de la formació i la valoració de la idoneïtat l’assumeix l’ICAA.

En l’adopció internacional, el cost de la formació i la valoració va a càrrec de les persones o famílies que sol·liciten l’adopció. 

Les circumstàncies que tenen en compte els equips tècnics competents per a la valoració de les persones que sol·liciten l'adopció estan descrites en l'article 71 del Reglament de protecció dels menors desemparats i de l'adopció ( Decret 127 / 1997 de 27 de maig ) i són les següents:

Circumstàncies personals

 • Equilibri personal adequat.
 • Estabilitat en la relació de parella.
 • Salut física i psíquica que permeti l'atenció a l'infant.
 • Flexibilitat d'actituds i adaptabilitat a la nova situació que planteja l'adopció.
 • Motivació per exercir funcions parentals que incloguin cobrir les necessitats i mancances d'un infant susceptible d'adopció.
 • Motivacions per a l'adopció compartides en el cas de parella.

Circumstàncies familiars i socials

 • Entorn relacional favorable i adequat a la integració del menor adoptat.

Circumstàncies socioeconòmiques

 • Situació econòmica que permeti l'atenció a l'infant.
 • Habitatge en condicions adequades.

Aptitud educadora

 • Capacitat de cobrir les necessitats educatives i de desenvolupament de l'infant.
 • Entorn familiar que pugui donar suport en la tasca educativa.

Expectatives en relació amb l'infant

 • No elecció del sexe de manera excloent.
 • Acceptació de l'herència biològica de l'infant i acceptació i respecte de la seva història, identitat i cultura.
 • Acceptació de la relació de l'infant amb la seva família biològica, si escau.

En funció de la valoració de l'estudi psicosocial, l'Institut Català de l'Adopció i l'Acolliment (ICAA) emet la Resolució administrativa respecte de la idoneïtat per adoptar de les persones sol·licitants.

El temps entre la presentació de la sol·licitud i la resolució d'idoneïtat no pot excedir de vuit mesos.

Els candidats reben al seu domicili la Resolució administrativa i una fotocòpia de l'informe psicosocial. Aquests documents, per si sols, no són vàlids per a la tramitació de l'expedient d'adopció internacional.

Les persones sol·licitants d'adopció han d'obtenir el certificat d'idoneïtat, un document imprescindible per a l'adopció d'un infant d'un altre país, que té en compte les directrius del Conveni relatiu a la protecció del menor i a la cooperació en matèria d'adopció internacional, signat a la Haia el 29 de maig de 1993.

El certificat d'idoneïtat l'emet l'ICAA una vegada aconseguida la Resolució administrativa favorable, i té una vigència de tres anys.

Data d'actualització:  19.04.2017