• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Avantatges per part de la Generalitat de Catalunya

Els avantatges del Títol de Família Monoparental per part de la Generalitat de Catalunya es concreten en:

En l'àmbit familiar

 • Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar:
  Ajut a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i no se superi un determinat nivell d'ingressos. S'estableix una convocatòria anual per sol·licitar aquests ajuts, sempre i quan els infants hagin nascut durant l'any de la convocatòria. 

Informació relacionada

En l'àmbit de la cultura i l'ensenyament

  • Ensenyament:
   • Procés de preinscripció escolar
    • Les famílies monoparentals s'equiparen a les nombroses en el procés de preinscripció escolar. D'aquesta manera, en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental es valorarà amb 15 punts.
   • Escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya
    • Les famílies monoparentals gaudeixen d'una bonificació del 50% del preu públic d'escolarització
      
  • Universitats

   • Deduccions per a famílies monoparentals en les beques equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris
      • Política Lingüística: 
  Bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Direcció General de Política Lingüística.

 • Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC): 
  Bonificació d'un 30% en la taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) davant d'empreses i de l'Administració.

 • Equipaments culturals: 
  Preus reduïts en l'entrada a diversos teatres i museus, com l'Auditori, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d'Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre d’altres.

En l'àmbit del lleure

 • Beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya:
  • Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el títol de família monoparental. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar. 
  • Descompte de 6€ per dia d'estada, en règim de pensió completa per a cada persona membre de la família monoparental, en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya, S.A. 
  • Programa “L’Estiu és teu!” (estades d’idiomes, esportives, etc., per a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d’Albergs Socials de Catalunya) : Beques del 10% en el preu d’estada dels fills i filles de les famílies monoparentals.

En l'àmbit del transport

 • Descomptes en tarifes de transport públic
  • Bonificacions sobre el bitllet senzill i abonaments mensuals o trimestrals personalitzats en cas d'empreses de serveis regulars de transport de viatgers per carretera titularitat de la Generalitat (20% categoria general i 50% categoria especial) 
  • Bonificació en títols de transport integrat (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove) (20% categoria general i 50% categoria especial)
  • Es crea un nou títol de transport per a famílies monoparentals i per a famílies nombroses (T-FM/FN) que permet fer 70 viatges en 90 dies a totes les persones membres de la família (bonificació no inferior al 20% en cas de categoria general o del 50% en cas de categoria especial)

En l'àmbit del personal de la Generalitat

Convocatòries per a la selecció del personal que ha d’accedir a la Generalitat: Bonificació d’un 30% en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal.

Permís de paternitat: La persona progenitora d’una família monoparental que treballa al servei de l’Administració de la Generalitat pot gaudir del permís de paternitat (quatre setmanes consecutives) a continuació del de maternitat.

Data d'actualització:  14.03.2016