• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Què és una família monoparental?

Segons la normativa aplicable, s'entén per família monoparental aquella que està formada per un o més fills menors de vint-i-un anys, o de vint-i-sis si estudien, que conviuen amb una sola persona i en depenen econòmicament.

Les famílies monoparentals poden estar formades per: 

 • Una persona progenitora i els seus fills o filles que conviuen amb altres persones amb les quals no tenen un vincle matrimonial ni formen una unió estable de parella. 
 • Una persona vídua o en situació equiparada amb fills o filles a càrrec. 
 • Una persona separada o divorciada que té la guarda dels seus fills o filles i que compleix algun dels requisits següents:

- No percebre la pensió d'aliments fixada judicialment.

- Percebre la pensió per un import inferior al 50% de l'IRSC (índex de renda de suficiència de Catalunya) per cada infant.

- En el cas que la persona hagi patit abandonament o violència masclista, d'acord amb la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista amb infants a càrrec.

- En el cas que un progenitor tingui infants a càrrec i que l'altre progenitor estigui empresonat o hospitalitzat o en altres situacions similars durant un any o més.

 

Categories

Hi ha dues categories de famílies monoparentals: l'especial i la general. 

 

 • Especial: 
  • Famílies monoparentals amb dos fills o més. 
  • Famílies monoparentals en les quals el progenitor o un fill o filla tingui reconeguda una discapacitat o estigui incapacitat per treballar. 

 

 • General: La resta de famílies monoparentals.
Data d'actualització:  11.11.2009