• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Què és una família nombrosa?

Composició de les famílies nombroses

Segons la normativa aplicable, s'entén per família nombrosa aquella que està formada per: 

 • Un o dos ascendents amb tres fills o més (menors de vint-i-un anys o fins als vint-i-cinc inclosos, si cursen estudis oficials i conviuen amb els ascendents), siguin comuns o no. 
 • Un o dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, sempre que almenys un d'aquests fills o filles  tingui reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% o estigui incapacitat per treballar. 
 • Dos ascendents amb dos fills o filles, siguin comuns o no, quan tots dos ascendents tinguin reconeguda una discapacitat igual o superior al 33%, cadascun d’ells, o almenys un d'ells tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, o estiguin incapacitats per treballar. S'entén que queden integrades dins d'aquest supòsit les famílies formades per una sola persona progenitora que acrediti un grau de discapacitat igual o superior al 65% o estigui incapacitada per treballar, amb dos fills o filles.
 • El pare o la mare separats o divorciats, amb tres fills o més al seu càrrec, siguin comuns o no, encara que estiguin en diferents unitats familiars, sempre que es trobin sota la seva dependència econòmica, tot i que no visquin en el domicili conjugal. 
 • Dos o més germans o germanes orfes de pare i mare sotmesos a tutela, acolliment o guarda que convisquin amb la persona tutora, acollidora o guardadora, però que no depenguin econòmicament d'aquesta. 
 • Tres o més germans o germanes orfes de pare i mare, majors de divuit anys, o dos si un d'ells té reconeguda una discapacitat, que convisquin i tinguin una dependència econòmica entre ells.

 • Una persona progenitora amb dos fills o filles, quan hagi mort l'altra persona progenitora.
 
 • També es reconeixen com a ascendents les parelles de fet reconegudes mitjançant el certificat de convivència o una acta notarial, o bé que tinguin un fill o filla en comú. 
 • El concepte de família nombrosa és aplicable a les unions estables de parella que reuneixin qualsevol de les característiques anteriorment esmentades amb independència de la seva orientació sexual. 
 • Es consideren família nombrosa els membres de la unitat familiar originaris de països extracomunitaris, sempre que tots els membres resideixin a l'Estat espanyol, que compleixin qualsevol de les característiques anteriorment esmentades. 
 • Els ascendents no poden ser titulars de dues unitats familiars al mateix temps. 
 • No hi ha límit d'edat per als fills o filles amb una discapacitat reconeguda, sempre que convisquin amb la família.
 • A efectes de tenir el Títol de Família Nombrosa, i d’acord amb la Llei  26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, el document seguirà en vigor encara que el nombre de fills que compleixin les condicions per a formar part d’aquest sigui inferior a tres fills, mentre almenys un d’ells reuneixi les condiciones previstes a la llei. No obstant això, en aquests casos, la vigència del títol s’entendrà exclusivament respecte dels membres de la unitat familiar que hi continuïn formant part i no serà aplicable als fills que ja no compleixen les condicions.

Aquest títol distingeix entre dues categories de família nombrosa, l'especial i la general, que determinen la concreció dels beneficis per als diferents titulars.

 • Categoria especial
  S'aplica en els supòsits següents:
  • Cinc infants o més.
  • Quatre infants dels quals almenys tres siguin de part, adopció, acolliment permanent o preadopció múltiple.
  • Quatre infants en el cas que els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de membres que la componen, no superin el 75% de l'Indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) vigent.

 

Nota: Cada fill/filla amb discapacitat o incapacitat/incapacitada per treballar computarà com a dos per determinar la categoria (és a dir, que si són dos fills/filles amb discapacitat, o bé tres fills/filles i un/una d'ells/elles amb discapacitat, podran ser categoria especial si no superen els ingressos esmentats).

 

 

 • Categoria general
  S'aplica a la resta de les unitats familiars, en els supòsits següents:
  • La resta de supòsits de família nombrosa.
Data d'actualització:  06.06.2016