• Imprimeix

Avantatges per part de la Generalitat de Catalunya

Els avantatges del títol de família nombrosa per part de la Generalitat de Catalunya es concreten en:

Prestacions econòmiques per a famílies nombroses

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar:
Ajut a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i no se superi un determinat nivell d'ingressos. S'estableix una convocatòria anual per sol·licitar aquests ajuts, sempre i quan els infants hagin nascut durant l'any de la convocatòria.

Informació relacionada

En l'àmbit de l'habitatge (beneficis fiscals i ajuts)

 • Deducció fiscal en el tram autonòmic de l'IRPF per lloguer de l'habitatge habitual: 
  Deducció del 10 % fins a un màxim de 600 € anuals de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 20.000 € anuals en declaració individual, o 30.000 € en el cas de declaració conjunta, i que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 % dels rendiments nets del subjecte passiu.

 • Reducció en l'impost sobre transmissions patrimonials en l'adquisició d'habitatges: 
  La reducció del tipus impositiu passa del 7 al 5 % i la suma de les bases imposables en l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les persones membres de la família nombrosa no ha de ser superior a 30.000 €. Aquesta quantitat s'ha d’incrementar en 12.000 € més per cada fill o filla que excedeixi del nombre de fills/es que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa.

En l'àmbit de l'educació i de la cultura

 • Ensenyament:
  • Procés de preinscripció escolar: en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família nombrosa es valorarà amb 15 punts).
  • Convocatòries de beques i ajuts: Deduccions en la determinació de la renda computable per accedir a les beques i ajuts. Beques i ajuts a l'estudi de caràcter general i de mobilitat per alumnat d'estudis postobligatoris i superiors no universitaris, ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, beques de desplaçament i de residència per alumnat que resideix a comarques amb baixa densitat de població i beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar en educació secundària i obligatòria.
  • Reduccions en taxes i preus públics: 50% categoria general i 100% categoria especial: Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals; taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris; taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny; taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a de formació professional i del títol de tècnic/a superior de formació professional; taxa per la inscripció en les proves per l'acreditació de les unitats de competència; taxa per a la inscripció a les proves de certificació de nivell intermedi o avançat de l'Escola Oficial d'Idiomes i preu públic per a la inscripció a les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius.
   En el cas de les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya, existeix la bonificació del 50% per a famílies nombroses de categoria general i l'exempció del preu públic per a famílies nombroses de categoria especial. 
 • Universitats: 
 • Política Lingüística:
  Bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.

 • Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):
  Bonificació en la taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) davant d'empreses i de l'Administració: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.

 • Equipaments culturals:
  Preus reduïts en l'entrada a diversos teatres i museus, com l'Auditori, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d'Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre d'altres.

En l'àmbit de l'esport

 •  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya: 
  Estudis de llicenciatura, grau i màster (Exempció preus públics FN categoria especial i 50% FN categoria general); Formació permanent i formació complementària (bonificació del 5%)
 • Consell Català de l'Esport: 
  Ús instal·lacions esportives de la Magòria; ús dels serveis mèdics als centres de medicina de l'esport de la Generalitat de Catalunya; formació de tècnic d'esport (Ensenyaments d'esports reglats i Formació de tècnic d'esport del període transitori i no reglada). Es fa una bonificació del 50% en tots els casos.

 

En l'àmbit de selecció de personal

 • Convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat: 
  Bonificació en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.

En l'àmbit del transport

 • Descomptes en tarifes de transport públic
  • Bonificacions sobre el bitllet senzill i abonaments mensuals o trimestrals personalitzats en cas d’empreses de serveis regulars de transport de viatgers per carretera titularitat de la Generalitat (20% categoria general i 50% categoria especial)
  • Bonificació en títols de transport integrat (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove) (20% categoria general i 50% categoria especial)
  • Es crea un nou títol de transport per a famílies monoparentals i per a famílies nombroses (T-FM/FN) que permet fer 70 viatges en 90 dies a totes les persones membres de la família (bonificació no inferior al 20% en cas de categoria general o del 50% en cas de categoria especial) (a partir de gener de 2011)
  • Descomptes en el funicular de Montserrat (20% categoria general i 50% categoria especial)

En l'àmbit del lleure

 • Beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya:
  • Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el títol de família nombrosa. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar.
  • Descompte de 6 € per dia d'estada, en règim de pensió completa per a cada persona membre de la família, en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya, S.A.
  • Programa "L'Estiu és teu!" (estades d'idiomes, esportives, etc., per a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya):  Beques del 10 % en el preu d'estada dels fills i filles de les famílies nombroses.
Data d'actualització:  29.12.2016