• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Avantatges per part de la Generalitat de Catalunya

Els avantatges del títol de família nombrosa per part de la Generalitat de Catalunya es concreten en:

Prestacions econòmiques per a famílies nombroses

Ajut per naixement, adopció, tutela o acolliment sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar:
Ajut a les famílies en què hagi tingut lloc el naixement, adopció, tutela o acolliment d'un o més infants i no se superi un determinat nivell d'ingressos. S'estableix una convocatòria anual per sol·licitar aquests ajuts, sempre i quan els infants hagin nascut durant l'any de la convocatòria.

Informació relacionada

En l'àmbit de l'habitatge (beneficis fiscals i ajuts)

 • Deducció fiscal en el tram autonòmic de l'IRPF per lloguer de l'habitatge habitual: 
  Deducció del 10 % fins a un màxim de 600 € anuals de les quantitats satisfetes en el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual, sempre que llur base imposable total, menys el mínim personal i familiar, no sigui superior a 20.000 € anuals en declaració individual, o 30.000 € en el cas de declaració conjunta, i que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10 % dels rendiments nets del subjecte passiu.

 • Reducció en l'impost sobre transmissions patrimonials en l'adquisició d'habitatges: 
  La reducció del tipus impositiu passa del 7 al 5 % i la suma de les bases imposables en l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponents a les persones membres de la família nombrosa no ha de ser superior a 30.000 €. Aquesta quantitat s'ha d’incrementar en 12.000 € més per cada fill o filla que excedeixi del nombre de fills/es que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició legal de nombrosa.

En l'àmbit de l'educació i de la cultura

 • Ensenyament:
  • Procés de preinscripció escolar: en els criteris complementaris per resoldre situacions d'empat, el fet de formar part d'una família nombrosa es valorarà amb 15 punts).
  • Convocatòries de beques i ajuts: Deduccions en la determinació de la renda computable per accedir a les beques i ajuts. Beques i ajuts a l'estudi de caràcter general i de mobilitat per alumnat d'estudis postobligatoris i superiors no universitaris, ajuts per a l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, ajuts per a l'adquisició de llibres de text i material didàctic complementari i informàtic, beques de desplaçament i de residència per alumnat que resideix a comarques amb baixa densitat de població i beques a l'estudi per a l'alumnat amb bon rendiment escolar en educació secundària i obligatòria.
  • Reduccions en taxes i preus públics: 50% categoria general i 100% categoria especial: Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals; taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris; taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de disseny; taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció del títol de tècnic/a de formació professional i del títol de tècnic/a superior de formació professional; taxa per la inscripció en les proves per l'acreditació de les unitats de competència; taxa per a la inscripció a les proves de certificació de nivell intermedi o avançat de l'Escola Oficial d'Idiomes i preu públic per a la inscripció a les proves específiques d'accés als ensenyaments esportius.
   En el cas de les escoles bressol de titularitat de la Generalitat de Catalunya, existeix la bonificació del 50% per a famílies nombroses de categoria general i l'exempció del preu públic per a famílies nombroses de categoria especial. 
 • Universitats: 
  • Exempció de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC): 50 % per categoria general i exempció total per categoria especial.
  • Procés d'accés a la universitat: Exempció del 100% en cas de categoria especial i del 50% en cas de categoria general.
  • Deduccions per a famílies nombroses en les beques equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris:
   • Les famílies nombroses de categoria general: poden deduir de la renda familiar computable obtinguda la quantitat de 525 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar.
   • Les famílies nombroses de categoria especial: poden deduir de la renda familiar computable obtinguda la quantitat de 800 € per cada germà o germana, incloent-hi la persona sol·licitant que convisqui en el domicili familiar.
   • Quan el sol·licitant es trobi afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la deducció aplicable sobre la seva persona és de 2.000 €.
   • Quan la persona sol·licitant sigui la titular de la família nombrosa, les quantitats assenyalades són computables en relació amb els fills o les filles que la formin.
   • Si després d’aplicar la deducció dels supòsits anteriors no es produeix una variació del tram de la renda familiar, automàticament s’ha d’aplicar el tram de renda inferior, llevat que el tram de la renda familiar se situï en el tram 6 (vegeu la normativa).
   • Termini de presentació:
    Del 5 d'abril de 2018 fins al 27 d'abril de 2018.
   • Normativa reguladora:

    - Resolució EMC/1872/2017, de 27 de juliol, per la qual s'estableix, per al curs acadèmic 2017-2018, el procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració del preu dels crèdits dels estudis universitaris (DOGC núm. 7424, de 01/08/2017).

    - Resolució EMC/610/2018, de 26 de març, per la qual s'obre el termini extraordinari de presentació de sol·licituds, en el marc del procediment per a l'obtenció de l'acreditació del tram de renda familiar i de les beques Equitat per a la minoració dels preus dels crèdits dels estudis universitaris per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7591, de 04/04/2018).
     
 • Política Lingüística:
  Bonificacions en la taxa per drets d'inscripció a les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.

 • Coneixements en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC):
  Bonificació en la taxa per l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) davant d'empreses i de l'Administració: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.

 • Equipaments culturals:
  Preus reduïts en l'entrada a diversos teatres i museus, com l'Auditori, Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC), Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), Museu d'Història de Catalunya i monuments que en depenen, entre d'altres.

En l'àmbit de l'esport

 •  Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya: 
  Estudis de llicenciatura, grau i màster (Exempció preus públics FN categoria especial i 50% FN categoria general); Formació permanent i formació complementària (bonificació del 5%)
 • Consell Català de l'Esport: 
  Ús instal·lacions esportives de la Magòria; ús dels serveis mèdics als centres de medicina de l'esport de la Generalitat de Catalunya; formació de tècnic d'esport (Ensenyaments d'esports reglats i Formació de tècnic d'esport del període transitori i no reglada). Es fa una bonificació del 50% en tots els casos.

 

En l'àmbit de selecció de personal

 • Convocatòries per a la selecció del personal que ha d'accedir a la Generalitat: 
  Bonificació en la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció de personal: 50 % per categoria especial i 30 % per categoria general.

En l'àmbit del transport

 • Descomptes en tarifes de transport públic
  • Bonificacions sobre el bitllet senzill i abonaments mensuals o trimestrals personalitzats en cas d’empreses de serveis regulars de transport de viatgers per carretera titularitat de la Generalitat (20% categoria general i 50% categoria especial)
  • Bonificació en títols de transport integrat (T-Mes, T-Trimestre i T-Jove) (20% categoria general i 50% categoria especial)
  • Es crea un nou títol de transport per a famílies monoparentals i per a famílies nombroses (T-FM/FN) que permet fer 70 viatges en 90 dies a totes les persones membres de la família (bonificació no inferior al 20% en cas de categoria general o del 50% en cas de categoria especial) (a partir de gener de 2011)
  • Descomptes en el funicular de Montserrat (20% categoria general i 50% categoria especial)

En l'àmbit del lleure

 • Beneficis als albergs de la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya:
  • Carnet familiar d'alberguista gratuït presentant el títol de família nombrosa. Amb aquest carnet poden allotjar-se en els albergs totes les persones de la unitat familiar.
  • Descompte de 6 € per dia d'estada, en règim de pensió completa per a cada persona membre de la família, en els 20 albergs de titularitat de Turisme Juvenil de Catalunya, S.A.
  • Programa "L'Estiu és teu!" (estades d'idiomes, esportives, etc., per a infants i joves de 5 a 16 anys a la Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya):  Beques del 10 % en el preu d'estada dels fills i filles de les famílies nombroses.
Data d'actualització:  26.04.2018