• Imprimeix

Observatori Català de la Família

L'Observatori Català de la Família és l'òrgan col·legiat assessor i consultiu en matèria de suport a les famílies, i fòrum de participació de les famílies mitjançant les entitats representatives dels seus interessos. La seva missió és contribuir a l'intercanvi d'informació i a la comunicació en l'àmbit de la família entre l'Administració de la Generalitat de Catalunya i la societat catalana. També ha d'assegurar la participació de totes les entitats públiques i privades que treballen en el camp de la família per definir i desenvolupar les polítiques que li donen suport.

Té les funcions següents:

 • Elaborar informes sobre les demandes, la situació i la qualitat de vida de les famílies catalanes.
 • Formular propostes de programes en l'àmbit del suport a les famílies.
 • Analitzar periòdicament la situació social, econòmica i demogràfica de les famílies i les repercussions de la seva realitat a la societat catalana.
 • Donar suport als departaments de la Generalitat de Catalunya i a les entitats locals que ho requereixen en relació amb les actuacions dirigides a la planificació de les polítiques públiques familiars.
 • Informar sobre l'adequació de l'ordenament jurídic a les necessitats de les famílies i proposar-los l'adopció de mesures adequades de protecció a la família.
 • Altres anàlogues a les esmentades que la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies o la presidència li encomanin.

 

Criteris d'actuació: En el desenvolupament de les seves funcions, l'Observatori Català de la Família ha d'incorporar la perspectiva de gènere, la defensa dels drets de la infància i l'atenció a les famílies en situació d'especial vulnerabilitat, i ha de fomentar la participació de persones expertes amb aquesta finalitat.

L'Observatori Català de la Família està format per:

 • La persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que n'exerceix la presidència.
 • La persona titular de l'organisme competent en matèria de famílies, que n'exerceix la vicepresidència.
 • Representants d'organismes i entitats:

   

  Una persona designada i en representació de cadascun dels següents organismes i entitats:
  • Federació de Municipis de Catalunya
  • Associació Catalana de Municipis
  • Federació d'Associacions de Veïns
  • Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
  • Consell Nacional de les Dones de Catalunya
  • Consell de l'Audiovisual de Catalunya

   

  Dues persones designades i en representació de les entitats següents:
  • Associacions de mares i pares d'alumnes més representatives a Catalunya.
  • Organitzacions sindicals més representatives a Catalunya.
  • Associacions empresarials més representatives a Catalunya.

   

  Dues persones d'entre els membres de la Comissió Interdepartamental de Suport a les Famílies.

   

  Fins a quinze persones en representació d'entitats privades, l'actuació social de les quals estigui relacionada amb qualsevol aspecte que incideixi en l'àmbit de les famílies, designades per la Comissió Interdepartamental.

   

  Fins a un màxim de deu persones expertes en l'àmbit de les famílies, designades per la persona titular del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

L'Observatori pot actuar en Ple i en Comissió Permanent, i articular grups de treball per estudiar qüestions concretes.

Ple: És l'òrgan superior integrat per tots els membres de la vocalia. Es reuneix, com a mínim, dues vegades l'any en convocatòria ordinària i en convocatòries extraordinàries tantes vegades com ho sol·liciti una quarta part de les persones que en formen part o quan la presidència de l'Observatori Català de la Família ho consideri necessari. Entre altres funcions, acorda la creació de grups de treball quan ho creu convenient.

Comissió Permanent: És l'òrgan encarregat d'executar les decisions del Ple i coordinar les reunions i tasques dels grups de treball.

Grups de treball: Aquests grups es creen per a l'estudi de qüestions concretes relacionades amb les funcions que cal desenvolupar. Estan formats per aquelles persones expertes en la matèria que la Comissió Permanent determini que s'ha de tractar, amb coneixement del Ple.

En el marc del procés de dinamització de l'Observatori l'any 2010 es van crear tres grups de treball amb l'objectiu de, mitjançant una dinàmica operativa i àgil, generar espais de diàleg, consens, cooperació i producció, a partir de l'expertesa i l'experiència de les persones que en formaven part 

Podeu consultar el treball resultant de cada grup:

Data d'actualització:  24.02.2014