• Imprimeix

Pensió no contributiva per jubilació (PNC)

El règim públic de la Seguretat Social garanteix que les persones més grans de seixanta-cinc anys rebin una prestació econòmica que els asseguri una protecció i una cobertura de recursos davant la situació de vellesa. Les pensions de jubilació poden ser contributives o no contributives.

 

Què és i qui hi pot accedir

La pensió per jubilació, en la seva modalitat no contributiva, consisteix en una prestació econòmica individualitzada de caràcter periòdic reconeguda a la gent gran, per raó de la seva edat, que no han cotitzat mai a la Seguretat Social o bé hi han cotitzat un temps insuficient per tenir dret a una pensió contributiva, i que es troben en estat de necessitat.

 

Des que van entrar en vigor l'any 1990, les pensions no contributives són prestacions de caràcter universal i, per tant, la llei hi garanteix l'accés de totes les persones que compleixen els requisits. A més, el reconeixement del dret d'accés a una pensió no contributiva comporta l'accés a l'assistència mèdica i farmacèutica de la Seguretat Social.

Quantia de la pensió

La determina anualment la Llei de pressupostos generals de l'Estat. És variable i depèn dels ingressos de la persona sol·licitant i dels ingressos dels familiars amb qui convisqui.

Procediment de sol·licitud

Les persones que compleixen els requisits necessaris per accedir a aquesta prestació han de presentar als Serveis Territorials o a les oficines del Departament el model de sol·licitud emplenat, juntament amb tota la documentació requerida.

Informació relacionada

Obligacions i tràmits associats

Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva estan obligades a lliurar, dins del primer trimestre de cada any, una declaració d'ingressos referida a l'any immediatament anterior. A més a més, tenen l'obligació de comunicar els fets següents:

  • Variacions de circumstàncies (situació de convivència, estat civil, recursos econòmics propis i dels membres de la unitat econòmica de convivència...).
  • Canvi de lloc de residència.
  • Altres variacions que puguin tenir incidència en la conservació o quantia de la prestació.

Els canvis s'han de comunicar en un termini màxim de trenta dies des de la data en què es produeixen, en qualsevol dels llocs de tramitació.

Incompatibilitats

La persona beneficiària d'una pensió no contributiva per jubilació no pot rebre, al mateix temps, cap dels ajuts següents:

  • Fons d'Assistència Social (FAS) per vellesa o malaltia.
  • Subsidi de garantia d'ingressos mínims i el subsidi d'assistència per tercera persona de la  Llei Social d'Integració dels Minusvàlids (LISMI).
  • Prestació econòmica per fill a càrrec de la Seguretat Social (condició causant).

Pensió complementària a la pensió no contributiva

Les persones beneficiàries d'una pensió no contributiva que resideixin a Catalunya, no realitzin activitat laboral, puguin demostrar un nivell d'ingressos determinat i no siguin usuàries d'una prestació de serveis d'acolliment residencial, de salut o sociosanitari de caràcter permanent, poden sol·licitar una pensió complementària a la pensió no contributiva.

Informació relacionada

Ajuts al lloguer per a titulars de pensió no contributiva

Es tracta d'un complement de pensió adreçat a les persones pensionistes de la modalitat no contributiva que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer i que acreditin que no tenen vivenda en propietat. El complement consisteix en un pagament únic anual.

Informació relacionada

Preguntes freqüents

En aquest apartat trobareu les respostes a molts dels dubtes més comuns sobre les pensions no contributives.

Data d'actualització:  08.06.2012