• Imprimeix

Altres serveis d'atenció a la gent gran: els centres sociosanitaris

Els centres sociosanitaris, de titularitat pública o privada, presten una atenció especialitzada, sanitària i social, principalment a persones grans malaltes o que, independentment de l'edat, pateixen malalties cròniques discapacitants, malalties evolutives invalidants, deteriorament cognitiu, malalties en fase terminal, tenen problemes de rehabilitació funcional o requereixen cures o tractament de manera continuada. 

Poden ser centres d'internament amb finalitat sociosanitària exclusivament o hospitals autoritzats tant per a l'internament agut com per al sociosanitari i/o psiquiàtric. 

Hi ha serveis d'internament de llarga durada i de mitja estada, serveis d'atenció de dia sociosanitària i equips d'avaluació i suport als hospitals o a l'atenció primària. 

El personal dels centres sociosanitaris està format per un equip interdisciplinari format per metges i metgesses, infermeres i infermers, auxiliars d'infermeria, treballadors i treballadores socials, fisioterapeutes i la resta de professionals que es requereixen per proveir adequadament els serveis. 

Data d'actualització:  15.01.2010