• Imprimeix

Consell de la Gent Gran de Catalunya

Arran del protagonisme creixent de la gent gran a la nostra societat i de la necessitat de millorar la seva participació i representació territorial, l'any 2001 es va crear el Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGCat). 

Es tracta d'un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya i de representació i participació de les persones grans en totes les qüestions que siguin del seu interès. Impulsa la col·laboració intergeneracional i la interacció de manera transversal entre tots els òrgans i les institucions que actuen com a motor de la participació de la gent gran al territori, tant des de la societat civil: empreses, associacions, equipaments, etc., com des dels ens públics d’abast municipal o comarcal. 

Específicament, s'encarrega de col·laborar en la preparació dels temes i documents corresponents als congressos nacionals de la gent gran, i de fer el seguiment dels acords presos; de promoure la participació i l’associacionisme de la gent gran i incentivar el treball en xarxa i de proposar la realització d’activitats, jornades i campanyes que facin visibles les aportacions de la gent gran a la societat.

Les funcions d'aquest òrgan són, entre d'altres, les següents:

 • Portar a terme el seguiment actiu i la dinamització de la implementació dels acords presos en els diferents congressos nacionals de la gent gran.
 • Ser consultat en relació amb els diferents acords presos en els congressos nacionals de la gent gran.
 • Promoure la participació i l’associacionisme de la gent gran i incentivar el treball en xarxa.
 • Ser consultat en relació amb els objectius del Pla de Govern en matèria de polítiques de la gent gran, valorar-ne el grau d’implementació i participar en l’avaluació de les seves intervencions.
 • Fer noves propostes sobre qüestions que afecten la gent gran.
 • Proposar la realització d’activitats, jornades i campanyes que facin visibles les aportacions de la gent gran a la societat i promoguin canvis per tal de reconèixer l’especificitat de la participació de la gent gran en els àmbits polític, social, cultural i econòmic que tinguin per objectiu aconseguir, des de la perspectiva de la gent gran, avenços socials en qualsevol sentit.
 • Proposar els procediments adequats per participar activament en fòrums i debats que tinguin com a objectiu polítiques d’interès especial per a la gent gran.
 • Vetllar per l’increment de la participació de la gent gran en els òrgans de govern i els processos de presa de decisió, tant en l’àmbit públic com en el privat.

La Presidència del Consell i del Ple recau en la persona titular del departament competent en matèria de gent gran, mentre que la Vicepresidència primera recau en la persona titular de l'ens competent en l'àmbit de Família i la Vicepresidència segona en la persona gran que nomeni la Presidència, amb l’aprovació i la proposta prèvies del Ple. 

El Ple està constituït per:

 • Representants territorials.
 • Representants d’entitats de gent gran d’àmplia implantació i treball reconegut en l’àmbit de les persones grans, representants de les organitzacions associatives d’ens locals, de les organitzacions sindicals i de les organitzacions empresarials.
 • Persones expertes.
 • Expresidents o expresidentes dels congressos nacionals de la gent gran de Catalunya.

 

La Comissió Executiva està formada per:

 • La Presidència. Presidenta: Hble. Sra. Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Vicepresidenta primera: Sra. Roser Galí, directora general de Famílies
 • Vicepresident segon: pendent de designar
 • 6 persones representants que provinguin dels àmbits territorials següents: 2 de Barcelona, 1 de Girona, 1 de Lleida, 1 de Tarragona i 1 de les Terres de l’Ebre, i que hagin estat escollides entre les persones representants territorials que componen el Ple.
 • Una persona representant de les entitats de gent gran d’amplia implantació.
 • Una persona representant de les organitzacions associatives d’ens locals.
 • Una persona que representi les organitzacions sindicals.
 • Una persona que representi les associacions empresarials.
 • Una persona experta i de prestigi reconegut designada per la persona titular del departament competent en matèria de gent gran.
 • La persona titular de la Secretaria.

 

Els grups de treball poden estar formats pels membres del Ple que ho desitgin però també poden convidar experts vinculats a l’objecte de l’anàlisi.

Informació relacionada

El Consell de la Gent Gran de Catalunya està integrat per: 

 • La Presidència, les vicepresidències primera i segona i la Secretaria. La Presidència exerceix la màxima representació institucional del Consell en les relacions que aquest òrgan mantingui amb el Govern, amb el Parlament de Catalunya, amb altres organismes públics i privats i amb la ciutadania.
 • El Ple: es reuneix en sessió ordinària al menys un cop cada tres mesos.
 • La Comissió Executiva: s’ha de reunir en sessió ordinària, com a mínim, cada tres mesos, convocada per la Presidència, abans de la constitució del Ple ordinari.
 • Els grups de treball: són òrgans temporals per tractar temes concrets de manera especialitzada. S’extingeixen per acord dels membres de l’òrgan que va aprovar-ne la creació, un cop finalitzat l’objecte de l’estudi pel qual es van crear.
 • Congrés de la Gent Gran

  El Congrés Nacional de la Gent Gran aplega representants de les persones grans de Catalunya i d'associacions, i persones expertes i professionals que durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la gent gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten.