Anys europeu de l'Envelliment Actiu i de la Solidaritat Itergeneracional

Possiblement, l'augment de l'esperança de vida és una de les grans consecucions assolides pels països de la Unió Europea. Malgrat això, aquest gran avenç aconseguit gràcies als esforços i la solidaritat de les diferents generacions, en aquests darrers anys també s'ha convertit en un dels reptes més importants i a la vegada apassionants que en les properes dècades hauran d'abordar els governs i les societats europees, a fi d'afrontar amb enginy i eficàcia les conseqüències derivades del ràpid increment de la població major de seixanta anys i del seu progressiu envelliment.

Per aconseguir aquest repte, el 6 de setembre de 2009, la Comissió Europea va declarar l'any 2012 Any Europeu de l'Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional. En aquest sentit, amb l'objectiu d'impulsar la participació en aquesta celebració, va promulgar la Decisió núm 940/2011/UE del Parlament Europeu i del Consell de 14 de setembre de 2011.

Així, doncs, la Comissió Europea, en el marc d'aquesta Declaració, va instar les institucions governamentals dels estats membres de la Unió a promoure i impulsar des de tots els estaments i àmbits de la societat el principi d'envelliment actiu. És per això que el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, fidel al compromís amb les persones grans, va participar també en aquesta celebració juntament amb les entitats i els organismes que des de tot el territori català treballen per a la gent gran del nostre país. Per tant, institucions, organismes i ens locals de tot Catalunya van ser convidats a adherir-se a aquesta commemoració a fi que, conjuntament, de manera emancipada i sense complexos, fer difusió i impulsar un envelliment actiu com a instrument eficaç per combatre l'aïllament social de les persones grans, així com per estimular les relacions entre les generacions.

A més de generar les sinergies i teixir les complicitats necessàries entre tots els actors implicats, abans de definir els projectes i les activitats que es van dur a terme en el marc d'aquesta celebració, la Secretaria de Família va dissenyar uns eixos orientatius sobre els quals havien de pivotar totes les iniciatives que s'endeguessin. A grans trets, aquestes línies d'actuació van quedar definides segons tres grans blocs que abordaven els àmbits següents:

  • Participació activa de la gent gran i promoció de les relacions intergeneracionals.
  • Millora del benestar i la salut de la gent gran a partir de l'envelliment actiu.
  • Formació contínua de la gent gran.
Data d'actualització:  13.03.2012