• Imprimeix

Nota informativa referent al canvi quant a la presentació anual de documentació de centres de gent gran i discapacitat

Nota informativa sobre la presentació anual de documentació dels centres de gent gran i discapacitat de titularitat de la Generalitat (gestió pròpia /gestió delegada ) i d'aquelles entitats de gent gran i discapacitada que han signat un contracte o conveni interadministratiu per a la concertació de places

Fins ara, i d'acord amb allò que s'estableix amb la clàusula corresponent del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules Administratives per a la concertació/ gestió, l'entitat ha de presentar la documentació següent:

 • Memòria anual de funcionament del centre de l'any anterior
 • Auditoria econòmica signada i validada / Informe de la Intervenció de comptes anuals signat i validat
 • Mantenir la vigència de la contractació de la pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi la seva responsabilitat civil i del personal al seu servei. La pòlissa es contractarà per sumes assegurades mínimes de 300.000 € per víctima i de 600.000 € per sinistre.

 

Us informem que, amb la voluntat de simplificar, evitar costos innecessaris i guanyar en eficàcia, i tenint en compte que existeixen mecanismes alternatius per consultar/verificar les dades per part de l'Administració, que els mecanismes d'accés a la informació dia a dia incorporen noves plataformes de consulta, i sense que això comporti, en cap cas, una exoneració respecte a l'obligatorietat de disposar d'aquesta documentació, a partir del 2013 i mentre es mantingui la vinculació contractual del règim de concertació/gestió amb cadascunes de les residències/centres de dia i/o altres establiments, les entitats:

 • No hauran de presentar documentalment:
  • la memòria anual de funcionament del centre de l'any anterior. Es manté però l'obligació d'elaborar-la i tenir-la a disposició de l'Administració abans del 30 de juny de cada any en què es prorrogui la vigència del contracte.
  • L' auditoria econòmica signada i validada (o l'informe de la Intervenció de comptes anuals signat i validat) . Es manté però l'obligació d'elaborar-la i tenir-la a disposició de l'Administració abans del 30 de juny de cada any en què es prorrogui la vigència del contracte . 
  • La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil vigent i actualitzada que haurà d'estar al corrent i a disposició de qualsevol requeriment de l'Administració.

 • Sí hauran de presentar, en substitució d'aquesta documentació esmentada, una declaració responsable on es fa constar que compleixen amb tots els requisits establerts mentre sigui vigent el seu contracte. Cal presentar aquesta declaració segons el model oficial que podreu descarregar més avall. Aquest document ha d'estar signat i segellat per l'entitat.

  Termini màxim de presentació: 30 de juny de l'any en curs.

  Lloc de presentació: a la Direcció General de Protecció Social  o a les corresponents seus dels serveis territorials del Departament.

 

Data d'actualització:  03.09.2017