• Imprimeix

Servei de primera acollida

El Govern de Catalunya posa al vostre abast un servei de primera acollida en col·laboració amb l’Administració local, els agents socials i diverses entitats especialitzades. L’objectiu és promoure l’autonomia personal de les persones estrangeres i catalanes retornades i la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania. 

És un conjunt d’accions i recursos que responen a les necessitats inicials de formació i informació dels usuaris potencials. Inclou l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a Catalunya.

Els continguts a acreditar es divideixen en tres mòduls: un mòdul per aprendre català i castellà amb un mínim de 90 hores de formació en cadascuna de les dues llengües oficials, un mòdul sobre coneixements laborals amb una durada mínima de 15 hores i un tercer mòdul sobre coneixement de la societat catalana amb un mínim de 15 hores.  

A les persones estrangeres immigrades, les sol·licitants d’asil o de protecció subsidiària, les refugiades, les apàtrides i les retornades. Els ajuntaments que ho considerin oportú poden ampliar el servei a qualsevol altra persona empadronada al municipi. 

Demostrar l’aprofitament d’aquest servei dóna accés al certificat de primera acollida, un document amb eficàcia jurídica i valor probatori que és d’utilitat en els processos d’estrangeria (arrelament social, modificació i/o renovació d’autoritzacions de residència) o d’adquisició de la nacionalitat, entre d’altres.

Fer ús d’aquest servei us donarà unes eines inicials que facilitaran la vostra incorporació a la societat catalana. El mateix certificat pot ser d’utilitat a l’hora de buscar feina o de fer valer la vostra formació i experiència. 

Adreceu-vos a les oficines gestores del padró municipal del vostre ajuntament o bé a les oficines d’atenció ciutadana i altres serveis d’informació similars que siguin de titularitat dels ens locals o a les Oficines del Departament on obtindreu la informació necessària. 

A través de les oficines gestores del padró municipal o bé a les oficines d’atenció ciutadana del vostre ajuntament us poden facilitar com podeu posar-vos en contacte amb el Servei d’Acollida municipal. El professional de referència del Servei d’Acollida us tramitarà la sol·licitud d’accés al servei.

El servei s’inicia amb una entrevista i l’acompanyament a l’usuari, que inclou una sessió de benvinguda al municipi, i la formació en els tres mòduls esmentats.

El sistema que desplega el servei de primera acollida i l’obtenció del certificat de primera acollida preveu la convalidació de coneixements i la formació que els usuaris hagin pogut obtenir amb anterioritat. El professional del Servei d’Acollida us informarà de com fer el reconeixement dels coneixements i quina formació s'admet en cada cas. 

Data d'actualització:  27.01.2017