• Imprimeix

Persones refugiades

 

L'empara concedida amb la protecció internacional (terme que engloba tant el dret d'asil com la protecció subsidiària) consisteix en la no-devolució ni l’expulsió de les persones a qui s’hagi reconegut aquest dret, així com en l'adopció de les mesures previstes en la normativa espanyola, la de la Unió Europea i els convenis internacionals ratificats per Espanya mentre subsisteixin les circumstàncies en virtut de les quals se'ls concedeix el dret d'asil o de protecció subsidiària.


La condició de refugiat es reconeix a tota persona que, a causa de temors fundats de ser perseguida per motius de raça o ètnia, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a un determinat grup social, de gènere o orientació sexual, es troba fora del seu país d’origen i no pot o, a causa d’aquests temors, no vol acollir-se a la protecció del seu país, o bé a l’apàtrida que, sense tenir nacionalitat i trobant-se fora del país on abans tenia la residència habitual, pels mateixos motius no pot o, a causa d’aquests temors, no vol retornar-hi (articles 3 i 6 de la Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i de la protecció subsidiària).


El dret a la protecció subsidiària s’atorga a la persona que no reuneix els requisits per obtenir el dret d'asil però respecte de la qual es donen motius fonamentats per creure que, si retorna al seu país d'origen, en el cas dels nacionals, o al de la seva anterior residència habitual, en el cas dels apàtrides, s'enfronta a un risc real de patir algun dels danys greus dels que preveu la llei, i que, a causa d'aquest risc, no pot o no vol acollir-se a la protecció del país d’origen (articles 4 i 10 de la Llei 12/2009).