El setembre de 2015, arran de la crisi humanitària de refugiats a Europa, el Govern català va crear el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, òrgan d’assessorament, participació i coordinació de les administracions públiques catalanes i de les entitats i organitzacions socials que actuen en l’àmbit d’acollida de les persones que sol·liciten protecció internacional o refugiades a Catalunya (Acord GOV/151/2015, de 22 de setembre, pel qual es crea el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades).

 

El Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades s’emmarca en la necessitat de coordinar amb caràcter interdepartamental i interadministratiu l’impuls de les polítiques sectorials d’acollida a les persones demandants de protecció internacional o refugiades.

 

Marc normatiu

ACORD GOV/151/2015, de 22 de setembre, pel qual es crea el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades.

 

Any de creació

2015

 

Funcions

Les funcions del Comitè són les següents:

a) Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l'orientació general en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

b) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administracions públiques i les de les entitats que actuïn dins l’àmbit d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

c) Fer el seguiment de l'execució dels plans i els programes en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

d) Formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades  a Catalunya.

e) Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es puguin plantejar en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.

f) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, relacionada amb les matèries pròpies del Comitè. 

 

Composició

El Comitè té la composició següent:

a) La presidència, que correspon a la persona titular del departament competent en matèria d’immigració, que pot delegar en un alt càrrec del departament.

b) Les vocalies següents:

 • El secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania. 
 • Dos representants més del departament de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competent en matèria d’immigració.
 • Un representant de la resta de departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 • Dos representants de les organitzacions associatives d’ens locals més representatives de Catalunya.
 • Un representant de cada diputació de Catalunya.
 • Un representant de l’Ajuntament de Barcelona.
 • Un representant del Consell de l’Advocacia Catalana.
 • Un representant del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.
 • Un màxim de nou representants d’entitats especialitzades en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades.
 • Un coordinador o coordinadora, que actua d’acord amb les línies d’actuació que estableix el Comitè i que ha de vetllar per l’impuls i l’execució dels acords del Comitè amb les funcions que es determinen en el present Acord.
 • Un secretari o secretària, que actua amb veu i sense vot, designat per la presidència de la Comissió, d’entre els funcionaris del departament competent en matèria d’immigració.

 

Adscripció

El Comitè s’adscriu al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Per al desenvolupament de les seves funcions, el Comitè s’ha organitzat en vuit grups de treball. Aquests grups, que es reuneixen periòdicament, tracten i duen a terme les actuacions següents:

 1. Sensibilització i educació per al desenvolupament: producció de l’exposició “Refugiats, l’odissea cap a Europa”; realització d’un web d’acollida per a persones refugiades (Refugee.gencat.cat); elaboració d’un document consensuat i unitari sobre el refugi entre tots els representants dels grups de treball (Posicionament compartit sobre l’acollida de les persones refugiades a Catalunya) i concreció de deu punts clau del discurs unitari (Idees clau al voltant del refugi), documents que són la base d’una campanya de comunicació pública adreçada al conjunt de la població; edició de punts de llibre “Nosaltres vam ser refugiats”, i formació dirigida tant a la ciutadania com als càrrecs electes i professionals.

2. Inventari de recursos: desenvolupament del banc de recursos unitari català. S’ha dissenyat una fitxa unitària per al conjunt del país que permet inventariar tots els béns materials i immaterials que persones a títol individual, entitats, institucions i empreses volen posar a disposició de les persones refugiades.

3. Acollida: reflexió i operativa dels aspectes pràctics associats a la incorporació de persones refugiades a la vida comunitària ordinària del barri, el poble i la ciutat. Desplegament del Pla de protecció internacional de Catalunya.

4. Ocupació i ocupabilitat: inserció laboral, autoocupació i millora de l’ocupabilitat de les persones refugiades.

5. Salut: reflexió entorn dels aspectes de salut relacionats amb les persones refugiades. Estudi i especial atenció als traumes i trastorns provocats per l'experiència de conflicte bèl·lic, el desplaçament forçós, el trànsit i la tortura.

6. Infància: protecció dels drets dels infants refugiats i educació.

7. Persones grans: Pla de sensibilització i acollida de les persones grans refugiades a Catalunya (doble vessant: facilitar la integració de les persones grans que arribin a Catalunya i promoure  la participació de les persones grans de Catalunya en activitats de sensibilització i en voluntariat internacional).

8. Jurídic: estudi, des d’una perspectiva jurídica, de la protecció internacional i el refugi. Anàlisi de les oportunitats jurídiques per afavorir l’acollida mitjançant l’expedició de visats humanitaris i la utilització de vies segures.

 

Actualment, aquests grups de treball compten amb una àmplia representació institucional i social, amb més de 80 actors implicats.