• Imprimeix

Polítiques i plans d'actuació

Pla de Protecció internacional

Document estratègic, amb objectius i actuacions, en l’àmbit del dret d’asil, el refugi i la protecció subsidiària de les persones perseguides per motius de raça, religió, nacionalitat, opinions polítiques, pertinença a determinat grup social, gènere o orientació sexual.

Pla de ciutadania i de les migracions 2017-2020

El Pla de Ciutadania i de les Migracions 2017-2020 és l’instrument de planificació del Govern de Catalunya en l’àmbit de les polítiques de ciutadania i de les polítiques d’acollida i integració.

Antecedents

Informació bàsica dels tres plans interdepartamentals triennals que han precedit l'actual Pla de ciutadania i migracions.

Pla per a la Mobilitat Internacional

L'objectiu d’aquest Pla és impulsar de manera estratègica i coordinada l'acció del Govern de la Generalitat envers el fet emigratori de les persones que gaudeixen de la condició política de catalanes i catalans, així com de les persones estrangeres que hagin realitzat períodes de residència a Catalunya d’una durada considerable. El Pla, que té una vigència de quatre anys, recull cinc eixos de treball, ordenats en deu programes d’acció, que inclouen quaranta-dues actuacions en torn a la mobilitat internacional.

Pacte Nacional per a la Immigració

El Pacte nacional per a la immigració, rubricat el desembre de 2008 per la gran majoria de forces polítiques catalanes, agents socials i actors implicats en la gestió del fet migratori, és un document marc amb un centenar llarg de mesures fins a l'any 2020 amb l'objectiu de garantir una bona convivència i una societat més justa i cohesionada.

Òrgans de coordinació

Informació sobre la Comissió Interdepartamental d'Immigració i la Comissió mixta Generalitat-Ens locals.

Òrgans de participació

La Taula de Ciutadania i Immigració és l'òrgan de consulta i participació per a les polítiques de gestió del fet migratori que promou la Generalitat de Catalunya.