• Imprimeix

Antecedents

La programació, la proposta i l'avaluació de les directrius polítiques en matèria d'immigració dels àmbits de competència de la Generalitat corresponen a la Direcció General per a la Immigració des de la seva creació, l'any 2001.

Les primeres actuacions de la Generalitat de Catalunya relacionades amb el fet migratori, no obstant, es van iniciar a la fi de la dècada dels anys vuitanta. Des d'aleshores, l'actuació del Govern en l'àmbit de la immigració ha crescut fins a desenvolupar-se de forma global amb especial èmfasi en la integració de les persones immigrades, entesa com un procés mutu que implica també la societat autòctona i des d'un punt de vista de normalitat, tot facilitant l'accés als serveis i els recursos amb les mateixes condicions que la resta de la ciutadania.

Pla interdepartamental d'immigració 1993-2000

Aquest Pla va establir els objectius de la política d'immigració a Catalunya següents: promoure una política global d'integració de les persones immigrants estrangeres establertes a Catalunya, establir i dur a terme un seguit de programes de recursos i serveis coherents i coordinats, potenciar la participació de les persones immigrants estrangeres en la construcció nacional de Catalunya, i promoure la informació i la sensibilització de la realitat de la immigració a Catalunya entre la població en general i els professionals dels diferents àmbits que tracten amb aquesta població.

Pla interdepartamental d'immigració 2001-2004

L'any 2000 s'inicia una etapa de consolidació i creixement de la política immigratòria. El 31 d'agost el govern català aprova la creació de la Secretaria per a la Immigració, adscrita al Departament de la Presidència. Un dels encàrrecs que es dóna a aquesta Secretaria és l'elaboració d'un nou pla interdepartamental d'immigració per al període 2001-2005. Una de les novetats principals d'aquest Pla va ser l'aposta per la via catalana d'integració, que implicava l'equilibri entre el respecte a la diversitat i el sentiment de pertànyer a una sola comunitat.

Pla de ciutadania i immigració 2005-2008

Aquest Pla va suposar un salt qualitatiu en el disseny de polítiques transversals en matèria d'immigració, ja que s'estructura en tres eixos: polítiques d'acollida, polítiques d'igualtat i polítiques d'acomodació. A més, estableix el concepte de ciutadania resident per a totes les persones d'origen immigrant i els seus descendents amb la idea d'avançar en la consideració d'aquestes persones i que se sentin que són ciutadanes de Catalunya i no persones immigrants.

Pla de ciutadania i immigració 2009-2012

Es tracta de l’edició del Pla interdepartamental de la Generalitat que coordina la Secretaria per a la Immigració i que estableix totes les actuacions i programes que es desenvolupen des dels diversos departaments relacionats amb la gestió del fet migratori. Concreta gran part de les mesures establertes en el Pacte Nacional per a la Immigració i dóna continuïtat al Pla de Ciutadania i Immigració 2005-2008.

Pla de Ciutadania i de les Migracions: horitzó 2016

Aquest és el cinquè pla en l'àmbit de les migracions que promou el Govern de Catalunya. Com tots els plans anteriors, implica tots els departaments de la Generalitat i segueix les línies estratègiques dels plans precedents, adaptant-les a les noves circumstàncies i a la realitat actual. En aquest sentit, aquest Pla neix en un context marcat pel canvi de cicle migratori. Una situació que obliga a reorientar les polítiques públiques de gestió de les migracions, amb incidències importants en àmbits com el mercat de treball, l'economia, les relacions exteriors o la joventut.

Data d'actualització:  03.03.2017