• Imprimeix

Òrgans de coordinació

La implementació de les polítiques d'immigració requereix òrgans i instruments de gestió i de planificació. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania és l'òrgan de la Generalitat de Catalunya que té com a funció principal impulsar les actuacions coordinades en tots els àmbits d'intervenció de l'Administració de la Generalitat en matèria d'immigració i és qui estructura l'organització institucional dels òrgans i dels instruments més adients per a l'execució de les polítiques.

 

Com a òrgans de coordinació existeixen la Comissió Interdepartamental d'Immigració i la Comissió bilateral Estat-Generalitat. Atesa la importància dels ens locals en les polítiques d'immigració, el nou Pla de ciutadania i immigració 2009-2012 també consolida un òrgan de coordinació amb els municipis i consells comarcals, la Comissió mixta Generalitat-Ens locals.

Comissió Interdepartamental d'Immigració

La Comissió Interdepartamental d'Immigració va ser creada pel Decret 125/2001, de 15 de maig, i coordina l'acció sectorial dels departaments de la Generalitat. Així mateix, col·labora en el disseny i la gestió de les respectives polítiques públiques, en la mesura que es relacionen amb la població immigrada i retornada. La Comissió Interdepartamental d'Immigració té les obligacions de:

 

  • Proposar actuacions als diferents departaments de la Generalitat en el marc del Pla de ciutadania i immigració.

     

  • Fer el seguiment de les actuacions dels departaments de la Generalitat en matèria d'immigració, derivades del Pla de ciutadania i immigració.

     

  • Establir les relacions institucionals necessàries per a la coordinació de les diverses actuacions.

A més a més, la Comissió estableix eines, com els plans i programes sectorials. El principal instrument és el Pla de ciutadania i immigració quadriennal, que deriva tanmateix del Pacte nacional per a la immigració signat el desembre de 2008.

Subcomissió en matèria d'Immigració i Treball d'Estrangers de la Comissió Bilateral Generalitat – Estat

Segons les competències atorgades al Govern a l'article 138 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i els instruments de col·laboració mútua previstos per la Llei d'estrangeria, correspon a la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania col·laborar amb l'Administració General de l'Estat en la gestió de les seves competències d'estrangeria, dret d'asil, apàtrida i retorn. A la pràctica, això es concreta a través d'una Comissió bilateral que es reuneix amb periodicitat diversa, en funció dels projectes i assumptes que calgui tractar entre ambdues administracions.

Comissió mixta Generalitat-Ens locals

Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 5629, del 14 de maig de 2010) crea la Comissió mixta Generalitat-Ens locals per facilitar el marc de cooperació i coordinació entre l'Administració autonòmica i la municipal. La seva composició serà paritària i tindrà les funcions que ambdues parts acordin. A hores d’ara, la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania tramita el projecte de Decret.

Data d'actualització:  26.05.2014