• Imprimeix

Òrgans de coordinació

La implementació de les polítiques d'immigració requereix òrgans i instruments de gestió i de planificació dins de la pròpia Administració de la Generalitat i també amb les altres administracions públiques. La Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania (SIMC) és l'òrgan de la Generalitat de Catalunya que té com a funció principal impulsar les actuacions coordinades en tots els àmbits d'intervenció de l'Administració de la Generalitat en matèria d'immigració i és qui estructura l'organització institucional dels òrgans i dels instruments més adients per a l'execució de les polítiques.

 

Els òrgans de coordinació administrativa adscrits a la SIMC són: la Comissió Interdepartamental d'Immigració, la Comissió Mixta Paritària Generalitat-Ens locals i el Comitè per a l'Acollida de les Persones Refugiades que es descriu dins òrgans de participació de l’àmbit dels Afers Socials. A banda, i segons les competències atorgades al Govern a l'article 138 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya i els instruments de col·laboració mútua previstos per la Llei d'estrangeria, la SIMC col·labora amb l'Administració General de l'Estat en la gestió de les seves competències d'estrangeria, dret d'asil, apàtrida i retorn a través d'una Subcomissió en matèria d’Immigració i Treball d’Estrangers de la Comissió bilateral Estat-Generalitat.

Comissió Interdepartamental d'Immigració

La Comissió Interdepartamental d'Immigració va ser creada pel Decret 125/2001, de 15 de maig, i coordina l'acció sectorial dels departaments de la Generalitat. Així mateix, col·labora en el disseny i la gestió de les respectives polítiques públiques, en la mesura que es relacionen amb la població immigrada i retornada. La Comissió Interdepartamental d'Immigració té les obligacions de:

  • Proposar actuacions als diferents departaments de la Generalitat, en el marc del Pla interdepartamental d'immigració, així com dirigir i supervisar-ne l'aplicació.
  • Establir les relacions institucionals necessàries per a la coordinació de les diverses actuacions.
  • Elaborar informes, recopilar documentació i formular recomanacions als departaments de la Generalitat sobre les matèries relatives a la situació de les persones migrades.
  • Tenir coneixement de la normativa dictada en la matèria, i també dels tractats i convenis internacionals, de les decisions adoptades per les institucions comunitàries europees i pel Consell d'Europa.
  • Coordinar i potenciar les diferents iniciatives socials en aquest àmbit.
  • Informar al Govern en relació amb la distribució i l'assentament territorial dels fluxos immigratoris i sobre les necessitats referents al factor humà immigrant en els diferents sectors de la producció catalana.

La Comissió Interdepartamental d'Immigració podrà funcionar en ple o en comissió permanent. A més a més, la Comissió estableix eines, com els plans i programes sectorials. El principal instrument és el Pla de ciutadania i migracions quadriennal, en el marc del Pacte Nacional per a la Immigració signat el desembre de 2008.

Comissió mixta Generalitat-Ens locals

La Llei 10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya crea aquesta Comissió Mixta Paritària per facilitar el marc de cooperació i coordinació entre l'Administració autonòmica i la municipal. Es regula pel Decret 264/2016, de 21 de juny, de la Comissió Mixta Paritària Generalitat - Ens Locals en matèria d'immigració estrangera, apatrídia, protecció internacional i retorn. Les seves funcions són la coordinació i col·laboració entre administracions mitjançant les funcions d'assessorament i proposta en relació amb les competències i les funcions de la Generalitat i els ens locals en els àmbits de la immigració, l'acollida i la integració que estableixen la Llei 10/2010, del 7 de maig, la legislació de règim local i la legislació sectorial que incideix en aquestes matèries, la legislació estatal d'estrangeria i la referida a l'adquisició de nacionalitat.

 

Data d'actualització:  18.09.2018