• Comparteix a Telegram
 • Comparteix a WhatsApp
 • Imprimeix

Pla d'ajuda al retorn de persones catalanes i dels seus descendents des de l'estranger

Què és el Pla d'Ajuda al Retorn?

El Pla d'Ajuda al Retorn (PAR) consisteix en un seguit d'actuacions i mesures de suport a aquells catalans que decideixen retornar a Catalunya per establir-hi la seva residència i que es troben en situació de necessitat o desprotecció.

Què vol dir ser "català retornat"?

Tenen la condició de persones catalanes retornades:

 • Les persones amb nacionalitat espanyola que retornen d'un estat estranger i que, abans d'emigrar, hagin tingut el darrer veïnatge administratiu a Catalunya.
 • Les persones nascudes a Catalunya que foren evacuades o bé que hagueren d'exiliar-se'n per raons polítiques i que mantenen llur residència a l'estranger.
 • Els cònjuges o les persones que, d'acord amb la legislació catalana, tinguin la condició de parella estable de les persones a què fan referència els apartats a i b, i els descendents d'aquestes fins al segon grau de consanguinitat.

 

Sempre que compleixin tres les condicions següents:

 1. Tenir més de divuit anys.
 2. Haver residit en un estat estranger, com a mínim, sis anys continuats immediatament anteriors al retorn a Catalunya; o haver residit en un estat estranger deu anys no continuats, i d'aquests, els quatre darrers immediatament anteriors al retorn a Catalunya.
 3. Estar empadronades a qualsevol dels municipis de Catalunya.

Quan s'ha de sol·licitar la condició de retornat o retornada?

La condició de retornat o retornada s'ha de sol·licitar en el termini dels sis mesos següents al retorn a Catalunya.

Quan es perd la condició de retornat o retornada?

La condició de retornat o retornada es perd al cap de dos anys de la data del retorn definitiu a Catalunya.

Quines actuacions i mesures conté el PAR?

Les persones catalanes retornades poden accedir a les actuacions següents:

 1. Una prestació econòmica de pagament únic, només per a aquells casos en els que s'acredita manca de recursos econòmics.
 2. Un conjunt d'actuacions d'informació i orientació en diversos àmbits:
  • Els serveis i les prestacions públics que facilitin la integració a Catalunya.
  • La formació ocupacional.
  • La inserció laboral, per mitjà del Servei d'Ocupació de Catalunya, i l'accés a plans d'ocupació.
  • El treball per compte propi i l'autoocupació per mitjà de cooperatives i societats laborals a Catalunya.
  • Les accions formatives que estableix la Llei 10/2010, del 7 de maig, d'acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.
  • L'habitatge social.
  • La renda mínima d'inserció.
  • L'obtenció de la nacionalitat espanyola.
  • L'homologació i la convalidació tant de títols i d'estudis oficials com del permís de conduir.
  • Totes les altres actuacions que siguin considerades pertinents.

En què consisteix la prestació econòmica de pagament únic?

L'import de la prestació equival al 12% de l'indicador de renda de suficiència en còmput anual, fixat per cada exercici per la llei de pressupostos de la Generalitat.

 

Per a sol·licitar aquesta subvenció la persona catalana retornada ha d'acreditar una situació de necessitat econòmica: s'entén que hi ha manca de recursos quan els ingressos personals dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud siguin inferiors a l'indicador de renda de suficiència vigent a Catalunya. Aquesta quantia s'incrementa d'un 30% per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no té patrimoni ni ingressos.

 

Aquesta subvenció només es pot percebre una sola vegada durant la vigència de la condició de català retornat.

Data d'actualització:  22.03.2013