La mutilació genital femenina (MGF) és el nom genèric donat a aquelles pràctiques que impliquen l'extirpació total o parcial dels genitals externs femenins o altres agressions als òrgans genitals de les dones per raons culturals, religioses o d'altres amb finalitat no terapèutica. La mutilació genital femenina es practica a vint-i-sis països africans i en alguns d'Àsia.

Des de fa anys, la Generalitat de Catalunya treballa per prevenir la MGF i que les famílies procedents de països amb aquesta tradició es convencin d'abandonar aquesta pràctica que atempta contra la integritat física de llurs filles.

Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina

Aquesta publicació és un instrument de treball, d'assessorament i d'informació àgil i útil que estableix un pla d'acció contra la pràctica de l'ablació. S'adreça als professionals i presenta recomanacions i propostes d'intervenció en l'àmbit de la salut, dels serveis socials, dels centres docents, dels cossos de seguretat i de les entitats.

 

L'any 2001, el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució sobre l'adopció de mesures contra la pràctica de la MGF. Aleshores es va constituir un grup interdepartamental que va conduir a la primera edició del Protocol d'actuacions per prevenir la mutilació genital femenina, el juny de 2001. La segona edició, presentada el febrer del 2008, recull l'experiència dels primers cinc anys de la Comissió de Seguiment integrada pels diversos departaments de la Generalitat. També adapta els continguts i actualitza les recomanacions i accions que cal seguir en casos de sospita de risc i en fases preventives, a partir dels canvis normatius del nou Codi penal, de la nova Llei orgànica del poder judicial i del Projecte de llei contra la violència masclista.

Taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina

Les taules locals de prevenció de la mutilació genital femenina són reunions que permeten un treball coordinat entre professionals dels serveis públics que estan en contacte directe amb la població que podria ser practicant de l'ablació. L'objectiu és facilitar la prevenció i la detecció precoç de situacions de risc i establir un protocol d'actuacions a escala local, que inclou el seguiment de casos concrets i les mesures que s'han d'emprendre des de la primera sospita.

 

Són clau la col·laboració i la implicació de les associacions que hi treballen i, sobretot, de les persones de la pròpia comunitat com a agents actius que afavoreixen les dinàmiques de sensibilització entre les famílies.

 

La Generalitat ha impulsat des de mitjans del 2008 i fins a finals del 2009 més d'una trentena de taules locals per a la prevenció de la mutilació genital femenina (MGF) arreu de Catalunya, en col·laboració amb ajuntaments i consells comarcals.

 

Per a més informació o per saber com iniciar o participar en alguna d'aquestes taules contacteu amb la Generalitat.

Data d'actualització:  23.11.2017