• Imprimeix

Normativa

Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre
(Data de publicació al BOE: 22/11/2014)
Pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.


Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre
(Data de publicació al BOE: 11/12/2015)
Per la qual es dicten normes de desplegament i aplicació del Reial Decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa referència als procediments per a l'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.


Conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961
que suprimeix l'Exigència de Legalització dels documents públics estrangers.

 

Directiva 2005/36/CE (pdf)
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 relativa al reconeixement de qualificacions professionals.


Directiva 2013/55/UE (pdf)
Directiva del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) nº 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior ( "Reglament IMI").

 

Llei Orgànica 6/2001 de 21 de desembre, d'Universitats. 
(Data de publicació al BOE: 24/12/2001).


Ordre Ministerial de 16 d'abril de 1990
sobre legalització de documents acadèmics espanyols que han de tenir efectes a l'estranger.

Data d'actualització:  15.06.2017