• Imprimeix

Taula de Ciutadania i Immigració

El Govern entén les polítiques públiques i, per tant, també les d'immigració i retorn, com un sistema de govern compartit amb la resta de la societat, especialment amb els diversos actors implicats en la gestió del fet migratori, que és transversal i pertoca a les institucions però també als agents socials, les entitats involucrades i les federacions d'associacions de veïns o de pares i mares, per posar-ne alguns exemples.

En aquest sentit, especialment des de l'aprovació i la signatura del Pacte nacional per a la immigració, la Generalitat s'ha compromès a desenvolupar les estratègies i a planificar i avaluar les actuacions que promou en aquest àmbit d'una forma concertada, dialogada i corresponsable amb la resta d'actors implicats. Aquest compromís es vehicula a través de la Taula de Ciutadania i Immigració.

La Taula de Ciutadania i Immigració és un òrgan de consulta i participació per a les polítiques de gestió del fet migratori que promou la Generalitat de Catalunya. La Taula es va crear mitjançant el Decret 86/2008, de 15 d'abril, en substitució de l'anterior Consell Assessor de la Immigració.

És un òrgan per a la participació del conjunt de la població i de les seves organitzacions en les polítiques de ciutadania i immigració. Pretén dotar la Generalitat, els ens locals, les entitats, els sindicats i les patronals d'un espai de diàleg i intercanvi d'informació que fomenti la cooperació estratègica en l'àmbit de les polítiques d'immigració d'una forma descentralitzada.

Està formada per la suma de diferents òrgans interns: el Plenari, la Comissió Permanent, els Grups de Treball i les Taules Territorials. Actualment, en formen part més de vint entitats.

Els objectius de la Taula de Ciutadania i Immigració són els següents:

  • Fomentar la participació de la població immigrada estrangera, de la població retornada i del conjunt de la població en el seguiment d'aquelles matèries i polítiques vinculades al fet migratori.
  • Contribuir a la incorporació de la població immigrada i retornada al teixit associatiu de la societat catalana.
  • Sensibilitzar la societat catalana sobre el fet migratori i la no discriminació.
  • Recollir i fer propostes per donar respostes a les necessitats específiques de les dones migrades i retornades.

Plenari: És l'òrgan central de la Taula i tracta les matèries de més importància estratègica. Les seves funcions són deliberar i debatre sobre l'acollida, la convivència i la integració; fer un seguiment de la despesa i les polítiques públiques; proposar processos participatius i organitzar jornades; elaborar informes, promoure estudis i formular propostes i recomanacions. El presideix la persona titular del Departament que té assignades les funcions en matèria d'immigració.

Comissió Permanent: Desenvolupa i fa el seguiment dels programes vinculats al Pla de ciutadania i migracions i altres plans i programes vinculats. També fa el seguiment de les polítiques locals, estatals i europees en aquesta matèria i impulsa i dinamitza els debats dels Grups de Treball i les Taules Territorials.

Grups de Treball: Tracten de forma especialitzada qüestions específiques d'immigració i retorn. Fins aleshores s’han creat els següents Grups de Treball: Agents econòmics i socials, Alfabetització, Asil i persones refugiades, Cura de la llar, Dones i immigració, Joves i ciutadania, Món local, Protecció Internacional, Retorn, Sensibilització.

Taules Territorials: Tracten sobre les qüestions relacionades amb la immigració i el retorn amb una especial incidència en l'àmbit territorial respectiu. Se'n promou una per a cada demarcació i es reuneixen amb una periodicitat diversa. La conformen entitats, organitzacions, agents socials, administracions i persones representatives del sector.

Els membres de la Comissió Permanent –renovada el 2013 i vigent durant tres anys- són:

 
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania
SOC
Departament de la Presidència
Federació de Municipis de Catalunya
Associació Catalana de Municipis
CCOO
UGT
PIMEC
Foment del Treball
Unió de Pagesos
JARC
Càritas Diocesana de Barcelona
Associació Reintegra
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat - CCAR
SOS Racisme Catalunya
ECAS - Entitats Catalanes d’Acció Social
Fundació SER.GI
Creu Roja Espanyola a Catalunya
Federació d’Entitats Llatinoamericanes de Catalunya - FEDELATINA
Associació de Dones Xineses a Catalunya
Associació Mujeres Pa’lante
Associació Cultural Mediterrània de l’Hospitalet
La Llum del Nord - Associació per a la Ciutadania i la Cooperació
Associació Romanesa de Catalunya - ASOCROM
Coordinadora d’Associacions Senegaleses de Catalunya
Federació Catalana d’Entitats Pakistaneses

Data d'actualització:  13.11.2018