L’ASJTET és la unitat de la Direcció General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) que ofereix als joves entre 16 i 21 atesos per la DGAIA, o que ho han estat, suport tècnic i educatiu en els àmbits d’habitatge, inserció laboral, suport psicològic i suport econòmic i jurídic, amb l’objectiu que assoleixin una plena inserció social i laboral en una situació d’autonomia i emancipació.


També té l’encàrrec de facilitar l’accés al seu expedient administratiu a les persones extutelades, quan ho sol·licitin, així com la gestió del Servei de recerca d’orígens biològics.

Destaquem

Memòries

Facilitar el procés maduratiu de la persona jove a través de l’acompanyament, la motivació, l’assessorament, l’orientació i formació per tal de potenciar la seva autonomia personal mitjançant una intervenció individualitzada.

La intervenció individualitzada compren el seguiment del jove per part d’un professional durant un període determinat de temps basat en un Pla de Treball Individual (PTI) que marcarà un camí cap a la progressiva integració social i laboral, la seva independència i autonomia, entesa aquesta última com la capacitat del jove per desenvolupar la seva vida quotidiana sense la necessitat de la intervenció dels serveis especialitzats.

Joves atesos per la DGAIA i propers a assolir la majoria d’edat (de 16 a 18 anys)

 

Joves majors de 18 anys i menors de 21, que han estat atesos per la DGAIA

 

Pretenem que la persona jove afronti el seu futur com a persona adulta amb suficients garanties i reduir al màxim el nivell de risc de no assolir una plena integració social, d’acord al que preveu la Llei 14/2010, de 27 de maig, de drets i oportunitats en la infància i l’adolescència (LDOIA).

L’aprovació de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, regula, entre d’altres aspectes, el de l’expedient de l’infant i l’adolescent com a compendi de tota la informació relacionada en matèria de situació de risc o desemparament.


L’expedient ASJTET reflecteix el procés que segueix la persona jove atesa a l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats. El procés s’inicia quan arriba a l’ASJTET una petició d’una persona jove tutelada o extutelada i finalitza quan la persona jove atesa ha assolit els objectius marcats en el seu pla de treball o quan aquesta abandona l’Àrea.


Entre aquests dos esdeveniments s’emmarquen una sèrie d’accions regulades en un pla de treball, l’objectiu de les quals és assolir els objectius marcats a l’inici del procés i que motivaren l’ingrés a l’ASJTET de la persona jove.


Aquests tres estadis, la recepció de la proposta d’ingrés, les accions del pla de treball i la finalització del procés, configuren l’expedient ASJTET.

Els programes són el vehicle que permet al jove aconseguir els seus objectius fonamentals; materialitzen les respostes a les seves necessitats i són les eines que permeten dur a terme el PTI dels nois i noies.

 

Programa d’habitatge


El programa d'habitatge ofereix vivenda temporal al jovent, com a mitja i suport al seu creixement i inclusió social amb total independència, mitjançant els Serveis socials especialitzats, recollits a la Cartera de Serveis, a l’apartat d’Infància, adolescència i joventut. La cartera recull 3 tipus de serveis destinats a aquest programa:


Servei de pis assistit per a joves majors de 18 anys

Servei de residència o pisos per a joves vinculats a programes d'inserció laboral

Servei d'Acompanyament Especialitzat a Joves Tutelats i Extutelats (SAEJ)

Els serveis d'habitatge de l'ASJTET tenen com a objectiu principal afavorir el desenvolupament social, laboral, maduratiu, emocional i relacional de la persona jove, mitjançant l’acompanyament personal. No és un recurs únicament residencial ja que, a través de l'acompanyament i el seu projecte educatiu, l'apoderem per tal d'optimitzar el seu encaix social amb plena autonomia.

 


Programa d’inserció sociolaboral “Via Laboral”
Via Laboral, dins d’aquest marc de foment de l’autonomia, té com principal finalitat afavorir que el/la jove defineixi i executi el seu projecte professional, emmarcat dintre del seu projecte vital i de futur. Un procés de construcció de competència professional basat en la pràctica d’identificar, transferir i experimentar les competències tècniques, de base i transversals.


Per aconseguir-ho, posa a l’abast dels joves totes les eines d’orientació professional i tots els recursos formatius o laborals de l’ASTET o de la xarxa normalitzada.

 


Programa de suport econòmic


L'objectiu d'aquest programa és proporcionar al jovent major d'edat extutelat, ingressos econòmics que els permetin desenvolupar el seu projecte d’emancipació de manera progressiva. Ofereix, doncs, la possibilitat de que aquests joves puguin accedir durant més temps a la formació superior o professional sense la pressió d’haver d’accedir a un lloc de treball a temps complert i poder millorar el seu estatus formatiu i personal.


La prestació per al jovent extutelat, endegada a mitjans de l’any 2007 (Llei 13/2006 de 27 de juliol de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic i Decret 123/2007 de 29 de maig), té com a principal requisit la implicació de la pròpia persona interessada a través de l’acceptació d’un Pla de Treball Individualitzat (PTI) que elabora el/la jove amb el/la professional de referència que l’ASJTET hi destina. La quantitat a percebre és l’Indicador de Renda Suficiència de Catalunya (663,98 €) i permet al/la jove obrir el camí vers la seva emancipació i aconseguir amb més rapidesa aquest objectiu.


Fins l’any 2014, aquesta prestació anava dirigida només a joves amb un temps de tutela superior als 3 anys.
Mitjançant la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, es va obrir la possibilitat que poguessin ser perceptors de la prestació, per un període de tres mesos, aquell joves que, tot i estar tutelats a l’arribar la majoria d’edat, no complien amb el requisit d’haver estat tres anys o més tutelats. Segons l’article 206 d’aquesta nova disposició, només tenen dret a sol•licitar-la els joves que es troben tutelats en el moment d’assolir la majoria d’edat.


Posteriorment, la Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, va allargar el període de 3 a 6 mesos la prestació per aquests joves i el mes de maig es va començar a fer efectiva.

 

 

Programa d’Acompanyament Jurídic


El programa té una dimensió social i una vocació integradora, en el sentit que s'engloba en l'objectiu general de l'ASJTET i comparteix l'esperit de tots els programes d'acompanyar el jovent en el seu procés d'autonomia, amb atenció directa i acompanyament personal quan s'escaigui, però donant el màxim protagonisme i responsabilitat a la persona jove.


L'acompanyament jurídic pot consistir en orientació, assessorament i gestions en relació a qualsevol qüestió jurídica que les persones joves tutelades i extutelades o els professionals que treballen amb ells plantegin.


Els principals àmbits d'actuació en aquest seguiment individualitzat són:

Estrangeria: orientació respecte a la situació i possibilitats en cada cas, tramitació del passaport, documentació, autoritzacions, permisos de residència i treball, etc. Mediació amb els empresaris, gestors i altres agents.

Matèria penal: seguiment dels procediments penals per faltes o delictes, seguiment de l'execució i mesures judicials (tant quant els joves són els denunciants com quan són víctimes) i contacte amb els lletrats designats en cada cas.
Matèria civil: nacionalitat, incapacitacions i altres qüestions que afectin als majors d'edat extutelats.
Mediació entre els joves, amb professionals, famílies, empresaris o altres agents socials.

També ofereix assessorament, informació i formació als tècnics i professionals, tant de l'ASJTET com de les entitats col·laboradores:


Consultes sobre interpretació i aplicació de la normativa.
Consultes sobre qüestions jurídiques que afecten als joves.
Actualització de la legislació i jurisprudència en àmbits d'interès per al desenvolupament de les seves funcions.
Participació en activitats formatives i d'intercanvi d'experiències d'àmbit nacional i internacional.

 

 

Programa de suport psicològic


Aquest programa es va posar em marxa l’any 2002 amb l’objectiu d’oferir suport i orientació psicològics per tal de superar determinats episodis o circumstàncies amb un potencial traumàtic que puguin resultar bloquejadors per al seu futur desenvolupament i integració del jove.

Així, el programa de suport psicològic inclou:


- La recollida de la informació existent relacionada amb el camp de l’atenció psicològica rebuda pel jove o la jove.
- Una primera entrevista amb el jove o la jove que permeti plantejar la possibilitat, utilitat i viabilitat d’una proposta d’espai de suport psicològic.
- La valoració i una proposta d’intervenció en l’àmbit psicològic.
- La intervenció, a partir de la proposta elaborada i sempre d’acord amb el jove o la jove.

Aquesta intervenció es pot plantejar en dos àmbits:


• Intern: es porta a terme des de l’ASJTET
• Extern: es deriva a algun programa de suport o tractament extern a l’ASJTET. Generalment en col·laboració amb el professional de l’entitat IN-VIA, de Barcelona, amb la que es signa un conveni a tal efecte.

En tots els casos, aquest espai de suport psicològic s’entén com a complementari als altres recursos o programes de l’ASJTET i sempre per a majors de 18 anys.

Els centres de programes territorials són espais on els joves a què ens dirigim, poden trobar informació, orientació, acompanyament i accés als serveis i programes que ofereix l'ASJTET. En aquests espais troben la seu de diferents programes i projectes que pretenen incidir en els diferents aspectes i àmbits; formació, suport econòmic, acompanyament jurídic, inserció socio-laboral, prestacions econòmiques, suport psicològic.... amb els que aquestes persones poden construir la seva autonomia i per tant avançar en la seva emancipació.

L’ASJTET disposa de Centres de Programes a:


CPT Girona: Carrer Emili Grahit, 2, (17002 - Girona)

CPT Tarragona: Carrer Gasòmetre, 24 (43001 - Tarragona)

CPT Barcelona “Espai Cabestany”: Carrer Cabestany 19 (08014 - Barcelona)

CPT: Lleida: Avinguda Prat de la Riba, 40 (25008 – Lleida)

 

Data d'actualització:  28.11.2016