• Imprimeix

Què és i què fa l'Observatori dels Drets de la Infància

L'Observatori dels Drets de la Infància és un òrgan col·legiat, assessor i consultiu de la Generalitat en matèria dels drets de la infància a Catalunya en què participen entitats públiques, privades i experts en l'àmbit de la infància i l'adolescència. Es defineix com un instrument específic per contribuir de manera eficaç a la divulgació, el foment, el respecte i la garantia dels drets de la infància i l'adolescència.

Any de creació

2006

Missió

Aquest Observatori té com a missió contribuir al foment i al respecte dels drets reconeguts a la infància per l’ordenament jurídic intern i per les normes internacionals, i vetllar per la garantia i el compliment d’aquests drets i normes.

Funcions

 • Promoure l'adopció de les mesures necessàries per aconseguir el màxim grau de divulgació dels drets reconeguts als infants i als adolescents, d'acord amb el que disposa l'article 42 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant, de 20 de novembre de 1989, i amb el que estableixen els articles 3, 4 i 16 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
 • Promoure estudis sobre les necessitats, les condicions de vida i l'adequació de l'ordenament jurídic dels infants i adolescents.
 • Elaborar i formular propostes d’actuacions als organismes competents de la Generalitat en matèria de protecció, provisió, prevenció i participació infantil i juvenil.
 • Assessorar el Govern en l’àmbit de la infància i l'adolescència a Catalunya.

Composició

 • Presidència (persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència) i vicepresidència. (persona titular de l'órgan competent en matèria d'infància i adolescència).
 • Catorze vocals representants de diferents unitats directives del Govern.
 • Dotze vocals d'entitats.
 • Dos vocals d'associacions de pares i mares d'alumnes.
 • Fins a deu vocals d'entitats públiques o privades que incideixen en l'àmbit de la infància.
 • Fins a un màxim de catorze persones expertes en l'àmbit de la infància.
 • Dos representants del Consell Nacional d'Infants i Adolescents de Catlaunya
 • Un representant del col·lectiu de joves extutelats/des.
 • Un coordinador/a

 

Enllaç a la fitxa SAC

Estructura i funcionament

 • Plenari: Es reuneix una vegada l'any.
 • Comissió Permanent: Formada per almenys dotze vocals. Es reuneix cada dos mesos.
 • Comissions de Treball i/o Grups de Treball per a temes específics: Es reuneixen sempre que sigui necessari.

Unitat directiva responsable de l'òrgan

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència

Data d'actualització:  26.10.2017