El Pacte per a la infància és més que un acord estratègic, és un compromís de país pel benestar dels infants i adolescents a Catalunya. Un acord social, consensuat i signat pels principals agents institucionals, socials i econòmics, després d’un procés participatiu obert i crític, per tal de donar resposta a les necessitats de la infància i l’adolescència, posar-la en el centre de les polítiques públiques i donar-li la veu i visibilitat com a ciutadania de ple dret ara i aquí. En paraules del Pacte: "la infància forma part de l’actiu d’un país, que n’és el present i que en serà també el futur".

Està orientat a impulsar polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les polítiques adreçades a aquest col·lectiu i facilitin nous espais per a la construcció del seu present i el seu futur. Ha de significar un salt qualitatiu en les polítiques d'infància, un projecte ambiciós que no només ha de donar eines per a protegir i atendre a aquest col·lectiu en situació de risc o desemparament sinó també incloure mesures de prevenció, fomentar la participació i promocionar els drets, els deures i les oportunitats dels infants i adolescents.

 El Pacte per a la Infància a Catalunya va ser signat per setanta agents institucionals, polítics, econòmics i socials el 19 de juliol de 2013.

Comissió de seguiment del Pacte per la Infància

L'Annex 1 del mateix Pacte estableix la creació d’una "Comissió de Seguiment que avaluarà el desplegament del Pacte per a la Infància a Catalunya com a mínim un cop l’any, tot i que pot ampliar el nombre de reunions, si es considera necessari.  La Comissió de Seguiment estarà integrada pels representants que es designin de la Taula Nacional d’Infància, representants de les organitzacions, entitats i grups parlamentaris signants.

La presidirà el conseller o consellera del Departament de Benestar Social i Família i la vicepresidència serà representada per la persona responsable de l’àrea d’infància i adolescència.

Les seves funcions seran les següents:

 • Vetllar pel compliment de les línies estratègiques del Pacte i del Pla d’atenció integral que el desplega.
 • Revisar el contingut del Pacte i preveure noves iniciatives que puguin enriquir el seu contingut per actualitzar-lo".


Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència

L’Annex 2 del Pacte per a la Infància determina que "l’aplicació del Pacte per a la Infància a Catalunya es realitzarà a partir del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de Catalunya.

 • El Pla haurà d’incorporar:
 • Els objectius concrets i avaluables a través d’un sistema d’indicadors.
 • Una memòria econòmica que en garanteixi la seva aplicació per períodes anuals.
 • Tota la documentació necessària per avaluar la situació de partida respecte als serveis i les actuacions existents i les necessitats i la demanda real i estimades.
 • La concreció territorial amb plena participació dels ens locals".
   


Taula Nacional d’Infància de Catalunya

El Decret 250/2013, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, estableix que correspon a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya "desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència; i a les Taules Territorials d’Infància desplegar, en el territori de referència i d’acord amb les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència".

El Pacte per a la Infància estableix entre els seus principis, quan parla d’Avaluació, que (...) "cal reforçar els mecanismes de recopilació i anàlisi sistemàtica de dades que permetin fer un seguiment periòdic tant de la situació de la infància i l’adolescència com de les mesures implementades a partir d’un sistema d’indicadors homogeni i comparable". En el mateix sentit, la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència disposa en l’article 20, referit a l’Avaluació: "Els poders públics, a partir dels estudis i els informes, han d’avaluar el resultat de les polítiques aplicades. Aquests estudis i informes tenen caràcter públic".

S'estableix seguint diverses fases: etapa consultiva, etapa participativa i etapa negociadora.

La implicació de tots els agents vinculats al món de la infància (administració, tercer sector, col·legis professionals, agents socials, agents econòmics, entitats municipalistes i grups parlamentaris) s'ha dut a terme mitjançant el diàleg i el consens.

Com a punt de partida d'aquest Pacte, el Govern va promoure un document de bases, a partir del qual ajudar a vertebrar-lo.

El Govern va promoure la creació d'aquest programa amb l'objectiu elaborar un document definitiu i va comptar amb la participació d'experts, entitats i representants polítics, per definir estratègies i propostes polítiques d'infància a mitjà i llarg termini. En aquest sentit es va preveure un procés participatiu obert a tothom qui tingués aportacions, sentit crític i voluntat de construir i d'entesa.

Per elaborar el Pacte calia recollir l'opinió i la participació dels infants i dels adolescents. Per aquest motiu, es va dissenyar un espai web on se'ls convidava a conèixer, informar-se i reflexionar a través del Joc del Pacte i donar la seva opinió sobre aquells aspectes que consideressin que s'havien de tenir en compte a l'hora d'elaborar-lo.

Aquest espai de difusió, informació i participació va ser concebut d'acord amb els objectius següents:

 • Facilitar la participació a través d'un espai en línia.
 • Compartir la informació necessària per poder participar-hi.
 • Recollir les veus, els suggeriments i les opinions dels infants i adolescents per poder valorar la seva incorporació en el document definitiu del Pacte.
 • Assegurar que els infants i els adolescents que fessin aportacions rebessin una resposta a la seva proposta.

Per elaborar la Proposta es va comptar amb la participació de més de setanta persones entre membres d’entitats, professionals de diferents administracions i persones expertes. Entre els mesos de febrer i maig de 2012, aquestes persones van formar part dels diferents grups de treball que corresponen als eixos definits en el Document de bases del Pacte.

Durant aquests mesos es va dur a terme un procés participatiu que va comptar amb les accions següents:

 • Bústia del Pacte per a la Infància: aportacions individuals
 • El Joc del Pacte: aportacions dels infants i adolescents
 • Jornada de reflexió sobre el Pacte organitzada per la Plataforma d'Infància de Catalunya amb el suport de la Generalitat i la col·laboració d'UNICEF.

En tot aquest procés participatiu es van rebre un total de 921 propostes que es van prendre en consideració per la redacció d’aquest document.

Data d'actualització:  29.07.2015