La Llei dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència de Catalunya obre les portes a nous escenaris en les polítiques públiques d'infància i adolescència a Catalunya. Amb un plantejament integral, abastant tota la infància, transversal, comprometent administracions i institucions, i obert a la participació ciutadana, dóna prioritat a la descentralització i la coordinació en les polítiques públiques de prevenció, promoció, participació i protecció de la infància i l'adolescència.

La coordinació territorial i la cooperació institucional han de ser la clau de volta per garantir la consolidació d'un sistema de polítiques transversals, comú i compartit, en polítiques d'infància i adolescència. El sistema ha d'esdevenir la base per una estratègia nacional unificadora, àmplia, fonamentada en els drets i basada en la Convenció dels Drets de l'Infant i, sobretot, en la Llei dels Drets i de les Oportunitats en la Infància i l'Adolescència, des de la qual dur a terme la planificació i avaluació de les polítiques i actuacions en infància i adolescència. Dins d'aquest sistema, la Direcció General d'Atenció a  la Infància i l'Adolescència (DGAIA) és l'organisme responsable d'impulsar-lo i de vetllar perquè mitjançant la Taula Nacional i les Taules Territorials d’Infància, i el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència que desplega el Pacte per a la Infància, es planifiquin de manera harmonitzada i ordenada les polítiques en infància i adolescència a Catalunya i, d’aquesta manera es consolidi un Sistema de polítiques públiques en infància i adolescència a Catalunya, integral i transversal.

Principis reguladors del sistema

El coneixement compartit: el coneixement de la infància i l’adolescència a Catalunya i, especialment, de les seves necessitats, inquietuds i reptes es troba distribuït entre tots els agents, institucions i entitats que treballen amb i per la infància i l’adolescència, a diferents nivells: prestant serveis, planificant polítiques, gestionant equips, etc. i la mateixa infància. Necessitem de totes les mirades i, sobretot, necessitem de la mirada de la pròpia infància i adolescència.

La cooperació institucional, és el treball en xarxa de les organitzacions, i requereix d'un alt grau de coresponsabilitat, compromís compartit, a voltes, probablement, cogestió, i, sobretot, diàleg en la planificació, l'execució i l'avaluació de les polítiques d'infància i adolescència, a fi de conjugar i equilibrar els interessos de tots els agents i institucions implicades.

El lideratge distribuït, que reposa sobre la cooperació institucional, suposa un lideratge en xarxa en el qual es reconeixen les competències de cada sector (cultura, educació, seguretat, salut, lleure, mitjans de comunicació, noves tecnologies...) en la planificació i els desenvolupament de les polítiques públiques a la infància i l'adolescència que li són pròpies, en el marc del Pacte per a la infància i la coordinació interinstitucional de les Taules territorials d’infància.

Aquests tres pilars ens han de permetre assentar les bases d’una nova Governança, una nova manera de fer polítiques públiques en infància i adolescència amb la participació de tots els agents, institucions i entitats implicades en el benestar dels infants i adolescents i, els mateixos infants i adolescents, que posa en valor la gestió compartida, oberta i participativa, dels interessos comuns entre tots els agents implicats, entenent que en l'àmbit de l’Administració Pública són interessos comuns tot allò que afecta a la ciutadania, la iniciativa social, el sector privat... en definitiva, tota la comunitat.

La nova Governança s’ha d’estendre per tot el territori, mitjançant les Taules d’infància: Taula Nacional, Taules Territorials i Taules Locals, esdevenint, d’aquesta manera, el mitjà per desplegar el Pacte per a la Infància i per concretar territorialment el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència a Catalunya segons la realitat i les necessitats del país i de cada zona geogràfica. 

Data d'actualització:  25.04.2016