• Imprimeix

Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya (Pd'IIAC)

El Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència (Pd’IIAC) desplega el Pacte per a la Infància, d’acord amb el que estableix l’article 21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència, per donar compliment a l’Annex 2 del Pacte per a la Infància: L’aplicació del Pacte per a la Infància a Catalunya es realitzarà a partir del desplegament del Pla d’atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya.

Té un enfocament integral abastant polítiques de participació, promoció, prevenció i protecció de la infància i adolescència, i dels seus drets, i un plantejament transversal implicant les administracions públiques a través de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, les Taules Territorials d’Infància i les Taules Locals d’Infància, òrgans col·legiats regulats pel Decret 250/2013,  de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància.

Correspon a la Taula Nacional de la Infància de Catalunya desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència; i a les Taules Territorials d’Infància desplegar, en el territori de referència i d’acord amb les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, els eixos del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.

Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2015-2018

Enfocament estratègic. És el full de ruta que fixa quin ha de ser el desplegament del Pacte pe a la Infància a Catalunya en el quadrienni 2015-2018. 

Planificació anual. Recull anualment la planificació operativa dels departaments de la Generalitat de Catalunya en polítiques d’infància i adolescència, amb la corresponent certificació pressupostària i incloent-t’hi les propostes valorades pels departaments com viables i factibles, procedents dels processos de participació.

Acord de Govern. Anualment, el Pla d’atenció integral s’haurà d’aprovar per Acord de Govern en compliment de l’article 21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Procés d'elaboració del Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència 2015-2018

El Pla s’ha elaborat mitjançant un procés de participació representativa de professionals  d’entitats, institucions i departaments, i experts acadèmics, i de participació nominal, en línia i oberta a tota persona interessada. L’elaboració s’inicia amb la constitució, el 7 de febrer de 2014, de la Taula Nacional de la Infància i la creació de set Grups de treball, d’acord amb els àmbits que estableix el Pacte:

1. Participació social de la Infància
2. De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats
3. Atenció a la infància: Salut
4. Atenció a la infància: Educació i Valors
5. Atenció a la infància: Família
6. Mitjans de comunicació
7. Sistema de polítiques integrals i transversals d’infància i adolescència

La Taula Nacional aprova el full de ruta per a l’elaboració del pla en dues fases: una primera, per a l’elaboració de l’enfocament estratègic per un període pluriennal i, una segona, per a la planificació anual de les polítiques d’infància i adolescència del Govern de la Generalitat de Catalunya. Per a la planificació anual, primerament, es varen identificar i recollir les propostes prioritàries de grup de treball en les polítiques d’infància i adolescència del Govern de la Generalitat de Catalunya, seguidament, es varen lliurar als departaments per tal que valoressin la viabilitat i factibilitat per incloure les propostes en la seva planificació anual. La Planificació anual 2015 recull les planificacions anuals de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya, en polítiques d’infància i adolescència.

L’estiu de 2014 la Taula Nacional de la Infància aprova l'Enfocament estratègic 2015-2018, i a finals del 2014 la Planificació anual 2015. Ambdós, documents es varen presentar a la Comissió de seguiment del Pacte per a la Infància, tal com estableix l’annex 1 del Pacte per a la Infància.

Aprovada la Llei 2/2015, de l'11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, cada departament va certificar les partides pressupostàries que tenia reservades per a les actuacions recollides en la Planificació anual 2015, i el 21 de juliol el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar per Acord de Govern el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència,  2015-2018 i la Planificació anual 2015, tal com estableix l’article 21 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

Anualment, es procedirà a l’elaboració de la planificació operativa anual seguint el mateix procediment: d’una banda, la participació representativa de professionals d’entitats, institucions i departaments, i experts acadèmics, i la participació nominal, en línia i oberta de tota persona interessada, per identificar i recollir les prioritats que es proposen a les polítiques d’infància i adolescència del Govern de la Generalitat de Catalunya, d’una altra banda, el posicionament dels departaments respecte a aquetes propostes i la seva viabilitat i factibilitat per incloure-les en la planificació anual.

Plans anteriors

Pla d'atenció integral a la infància i l’adolescència 2010-2013

 

Amb l'aprovació de la Llei dels drets i les oportunitats a la infància i l'adolescència  (maig 2010) i l'aprovació del pla per Acord de Govern (octubre 2010), el Pla director d'infància i adolescència de Catalunya passa a anomenar-se Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència de Catalunya. Aquest Pla és una iniciativa impulsada per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, des del Departament de Benestar Social i Família, per donar compliment a la Llei de serveis socials, la Llei dels drets i les oportunitats a la infància i l'adolescència de Catalunya i les directrius i recomanacions europees i internacionals en matèria d'infància i adolescència a Catalunya.

Aquest enfocament ha de donar resposta als reptes d'una realitat complexa, multicultural, polièdrica i diversa, que requereix una actitud de responsabilitat compartida i compromís actiu amb la infància i l'adolescència per part de les administracions, les entitats, el teixit associatiu i la ciutadania en general, impulsant i garantint un sistema de polítiques públiques en infància i adolescència.

En el marc de la promoció dels drets de ciutadania, es persegueix que la infància i l'adolescència exerceixin una ciutadania activa. Això vol dir, una infància i adolescència que és escoltada. Però sobretot, una infància i adolescència a qui es reconeix com a capacitada, dins les seves possibilitats, per participar públicament i per gestionar, impulsar i executar les seves opinions. Tot plegat, ens ha de permetre avançar en la representació social de la infància i adolescència com a subjectes de dret en ple exercici d'una ciutadania activa que es fa i fem present avui.

Data d'actualització:  11.03.2016

Informació relacionada

  • Pacte per a la Infància a Catalunya
  • Taula Nacional de la Infància de Catalunya

    La Taula Nacional de la Infància, juntament amb les Taules Territorials i les Taules Locals d’Infància, són els òrgans col·legiats que es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades, tal com estableix l’article 26 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.