• Imprimeix

Programa 'Educant en la responsabilitat'

El programa “Educant en la Responsabilitat” neix l’any 2012 donant resposta a la legislació vigent, tant a la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència com a la Llei Orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels menors. Té la finalitat de donar resposta a situacions on infants o adolescents de menys de 14 anys han estat implicats com a autors en la denúncia d’un fet tipificat en el Codi Penal com a delicte i desenvolupa un programa de valoració i intervenció amb aquesta població i les seves famílies, oferint una actuació adient a la seva situació i des de l’àmbit de la prevenció.

 

L’equip que realitza la valoració i intervenció està format actualment per una psicòloga, dues educadores referents, un educador comunitari i una administrativa. Actualment les denúncies són derivades des de la Fiscalia de Menors i el cos de Mossos d’Esquadra i l’àmbit d’actuació ve determinat per criteris territorials i per la naturalesa i gravetat dels fets denunciats.

 

El programa té com a objectiu donar una resposta des del sistema de protecció als menors de 14 anys que tenen comportaments que es considerarien delicte si fossin majors d’aquesta edat. La nostra actuació està centrada en una perspectiva preventiva i restaurativa: responsabilització de l’infractor, reparació del dany a la víctima i restauració de les relacions socials trencades pel delicte.

 

Aquesta intervenció específica no exclou la valoració de la possible existència d’una situació de desprotecció ni el treball per part dels serveis socials bàsics i els equips d'atenció a la infància i l'adolescència (EAIA), sinó que la complementa. Aquest equip centra la seva actuació en processos de mediació, reparació i intervenció educativa i/o terapèutica en relació al fet delictiu i la víctima. Tota situació de risc o desemparament detectada quedaria fora del seu abast i s’hauria de coordinar amb els serveis socials bàsics i/o els equips tècnics corresponents (EAIA, equips tècnics de centre d'acollida -ETCA-).

Data d'actualització:  23.05.2016