• Imprimeix

El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència

El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència posa a disposició de familiars, veïns o veïnes, altres adults i dels propis menors diverses vies per denunciar o comunicar la sospita d'una situació de maltractament, de desemparament o de risc. Al mateix temps, el sistema engloba el col·lectiu de professionals i les institucions que estan més a prop dels infants i que són els qui millor poden detectar aquestes situacions. Quan es requereix, hi intervenen els equips especialitzats.

Així doncs, formen part d'aquest sistema els següents col·lectius:

 

 • Familiars i veïns
 • Professionals dels centres escolars
 • Monitors i monitores de les entitats infantils i juvenils
 • Equips d'atenció psicopedagògica (EAP)
 • Professionals dels centres hospitalaris
 • Centres d'atenció primària (CAP)
 • Altres serveis sanitaris
 • Policia (Policia local i Mossos d'Esquadra)
 • Serveis de Justícia (Fiscalia i Jutjats)
 • Servei Infància Respon 
 • Professionals dels serveis socials bàsics

Un cop detectada una situació de risc, maltractament o desemparament, i en funció de la valoració del cas, aquest pot seguir el circuit ordinari o l'específic per situacions d'urgència. L'objectiu és garantir la protecció del menor en tot moment.

Circuit ordinari 

1. Els serveis bàsics d'atenció social fan una primera avaluació del cas i, si es considera necessària la intervenció especialitzada, es deriva el cas a l'Equip d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) del territori corresponent.

2. L'EAIA fa una intervenció amb el menor, la família i el nucli de convivència per valorar la situació sociofamiliar.

3. Si es determina que el menor no pot ser atès al seu nucli familiar, es proposa una mesura protectora a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA).

4. Als centres d'acolliment es realitza l'atenció immediata i transitòria dels menors que han de ser separats del seu nucli familiar, mentre es fa l'estudi d'observació i diagnòstic de la situació dels menors i les seves famílies, i la proposta de mesures de protecció adients.

Circuit per atendre situacions d'intervenció preferent

Es tracta de l'atenció a situacions insostenibles i de risc greu o molt greu que poden requerir la separació urgent i immediata de l'entorn familiar, perquè es troba en perill la vida o la integritat física o psíquica del menor. El circuit és el següent:

1. Avaluació de les situacions per part dels EAIA per tal de determinar si cal un internament urgent o si es pot reconduir el cas cap a un procediment ordinari.

2. Allotjament provisional en un centre d'acolliment o en una família d'acolliment d'urgència i suport als menors que ho necessitin.

3. Derivació a l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA).

En els casos en què el maltractament o els abusos es detecten en un centre hospitalari, els professionals han de comunicar-ho a la Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI), amb denúncia policial o d'instàncies judicials. En aquests casos s'activen els Equips de valoració de maltractaments infantils (EVAMI), es disposa la retenció hospitalària de l'infant, se n'assumeixen les funcions tutelars i s'ingressa l'infant en un centre d'acolliment mentre es diagnostica la situació dels possibles maltractaments.

 • Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)
  Els EAIA són els equips de professionals (experts en psicologia, pedagogia, assistència social i educació social) encarregats de diagnosticar i valorar els casos d'alt risc i de proposar les mesures de protecció.
 • Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)
  La DGAIA és l'organisme públic que promou el benestar personal i social dels infants i els adolescents i de les actuacions de prevenció, atenció, protecció i participació dirigides a aquestes persones per tal de garantir l'exercici dels seus drets, l'assumpció de les seves responsabilitats i l'assoliment del seu desenvolupament integral.
 • Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA)
  L'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA) és l'organisme encarregat de potenciar i supervisar els acolliments de menors desemparats i les adopcions, tant d'infants de Catalunya com de l'àmbit internacional.
El sistema català de protecció a la infància i l'adolescència preveu diverses mesures en funció de la gravetat i les característiques de cada situació: des de l'atenció al mateix nucli familiar a l'acolliment en la família extensa, en una família solidària aliena o bé l'ingrés en un centre residencial.

En els darrers anys s'han elaborat diversos protocols d'actuació per a la protecció de la infància i l'adolescència davant el maltractament, tant al conjunt de Catalunya com als diferents territoris o a diversos sectors professionals.

Aquesta informació s'està actualitzant. Disculpeu les molèsties.

Data d'actualització:  27.01.2012