• Imprimeix

Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA)

La DGAIA és l'organisme que promou el benestar de la infància i l'adolescència en alt risc de marginació social amb l'objectiu de contribuir al seu desenvolupament personal. També exerceix la protecció i tutela dels infants i adolescents desemparats.

Funcions

  • Planificar les polítiques d'infància i l'adolescència, programar els serveis i recursos en matèria de protecció i elaboració de les directrius en l'àmbit de competències del desamparament.
  • Promoure els drets dels infants i adolescents de Catalunya, en especial el dret de participació com a ciutadans actius i de promoció del seu benestar.
  • Promoure i elaborar plans de col·laboració i protocols que garanteixein l'ordenació de les actuacions de detecció, prevenció, assitència, recuperació i reinserció d'infants i adolescents que hagin estat víctimes de maltractaments i que assegurin una actuació integral d'acord amb la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència.
  • Promoure i prestar serveis públics especialitzats per atendre els maltractaments d'infants i adolescents, d'acord amb la Llei 14/2010.
  • Planificar i executar les competències que se li han atribuït en matèria d'infants i adolescents en situació de risc social.
  • Protegir i tutelar els infants i adolescents desemparats, assumir-ne la guarda en els supòsits establerts per les lleis i executar les mesures d'atenció i protecció proposades en cada cas.
  • Promoure programes d'orientació i integració social i laboral dels infants i adolescents tutelats i extutelats.
  • Implementar les recomanacions de l'Observatori dels Drets de la Infància.

Estructura

Ordenació territorial

Les prestacions i els recursos de la DGAIA s'ordenen geogràficament en sis Serveis territorials d'atenció a la infància i l'adolescència, que coincideixen amb els Serveis territorials del Departament.

Barcelona ciutat
Barcelona comarques
Girona
Lleida
Tarragona
Terres de l'Ebre

Equips funcionals d'infància (EFI)

Els Equips funcionals d'infància (EFI) són les unitats bàsiques de funcionament dels Serveis territorials de la DGAIA. Tenen la responsabilitat de gestionar els expedients dels infants i adolescents, les propostes i mesures que se'n deriven, d'elaborar les dades essencials i de coordinar-se amb els serveis d'infància del seu territori.

A Catalunya hi ha un total de quinze EFI distribuïts entre els diferents Serveis territorials i un d'específic per als menors d'origen estranger no acompanyats.

Data d'actualització:  05.05.2011