• Imprimeix

Pla de qualitat 2016-2017 de la DGAIA

Presentació i vigència

El director General de la DGAIA ha aprovat el Pla de qualitat per al període 2016-2017.

Aquest nou Pla presenta unes línies estratègiques per la millora contínua de la qualitat en l'atenció a les persones i es recupera una metodologia de treball que durant els últims anys s’havia abandonat malgrat els bons resultats assolits amb els Plans de qualitat anteriors. El Pla respon als requisits de la Llei de serveis socials, i pretén establir les condicions tècniques a assolir per tota la comunitat professional i els serveis i recursos que ofereix la DGAIA durant els dos anys de vigència.

El Pla aprovat a l’abril de 2016 preveu desenvolupar les actuacions previstes durant els dos anys de vigència.

Destaquem

Pla de qualitat 2016-2017 de la DGAIA

Text complet del Pla.

Procés d'elaboració

L'elaboració de l'actual Pla de qualitat ha partit de l'avaluació de l’anterior, el grau d'acompliment de les actuacions, l’anàlisi de qüestionaris a persones clau de l'organització, i consulta via correu electrònic i qüestionaris a professionals de la DGAIA, així com l'adaptació a les necessitats emergents i a la situació contextual actual.

A partir dels resultats obtinguts de l'anàlisi d'aquestes variables, s'han establert les línies estratègiques i els mecanismes de funcionament per posar-les en marxa.

Propòsit del Pla de Qualitat

El Pla de Qualitat està incardinat a les decisions estratègiques de la DGAIA per aconseguir els objectius següents:

 • Ser un catalitzador de la millora, el canvi i la coresponsabilització.
 • Fer avançar l’organització a partir de mesurar el grau d’assoliment dels objectius de qualitat.
 • Dirigir les actuacions envers els resultats, amb la idea de la millora contínua.
 • Millorar la qualitat de vida de les persones que atenem, com a principals protagonistes de les decisions.
 • Ajudar a cercar l’equilibri cost-benefici.
 • Empoderar els professionals per prendre les millors decisions en base a dades objectives, reduint la variabilitat.
 • Dotar-nos de sistemes de dades robustes, flexibles i fiables que ens ajudin en la presa de decisions i l’actuació diària.
 • Promoure la participació de tots els clients, tant interns (professionals) com externs (nens i famílies atesos, proveïdors de serveis).
 • Contribuir per tal d’estar al dia dels avenços en investigació, recerca, formació, i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Objectius i línies estratègiques

L'objectiu bàsic d'aquest Pla de qualitat és millorar l'efectivitat i eficiència dels serveis a la ciutadania, així com comptar amb l'opinió de les persones usuàries dels serveis públics per poder millorar-los. Tot això amb la finalitat d'oferir una atenció més personalitzada i adequada a les necessitats de la infància, l'adolescència i les seves famílies.

Per aconseguir-ho, s'han definit les línies estratègiques següents:

 1. Millora de la qualitat i seguretat en l'atenció a infants, adolescents i famílies.
 2. Millora de la qualitat tècnica dels diferents serveis de la DGAIA.
 3. Compromís amb l'aprenentatge, la investigació i la innovació.
 4. Responsabilitat social de la DGAIA.
 5. Lideratge i atenció als professionals.

Desenvolupament, planificació i avaluació

En una primera fase es fa la difusió del Pla de qualitat de la DGAIA entre el col·lectiu de professionals i els centres que donen serveis a la infància, l'adolescència i a les seves famílies, als diferents àmbits territorials i serveis.

S'han començat a posar en marxa les diverses accions associades a cadascuna de les línies estratègiques, que estan planificades al Pla de Treball en el que consten els objectius, actuacions i responsables de la seva implementació i seguiment, indicadors d'avaluació i estàndards.

El Pla de qualitat es planteja amb la metodologia de la planificació - avaluació de manera contínua i indissoluble. És un procés que es va començar amb el diagnòstic inicial del primer Pla de Qualitat l'any 2007, que  va permetre detectar les necessitats a les quals podia donar resposta el Pla de qualitat, dels qual van sorgir els primers objectius, actuacions i propostes de millora que han estat dutes a terme i avaluades de forma continuada.

L'avaluació no és una part inicial o final del procés d'aquest projecte, sinó que es tracta d'un element constitutiu i inseparable d'aquest. Ha de servir per a l'aprenentatge com a punt de partida i d'arribada.

Així doncs, per a la planificació d'aquest nou pla, es parteix de l'avaluació dels resultats de l’anterior i de les diferents revisions que han fet els responsables de l'organització, així com els equips de l'estructura de qualitat.

Per a aquest Pla de qualitat, el model d'avaluació es planteja des de tres nivells:

 1. Avaluació de procés, continuada, d'execució de les diferents actuacions.
  Metodologia: quadre de comandament, amb actuacions, responsables de cada una, indicadors d'avaluació i temporalitat. S'anirà revisant en les diferents reunions i nivells de Direcció.
 2. Avaluació de resultats: grau d'assoliment dels diferents objectius específics plantejats. L'avaluació serà anual i es recollirà en una memòria.
 3. Avaluació de l'impacte: es planteja sobre els objectius generals de cada línia estratègica. Representa el grau més important que s'ha d'avaluar del Pla de qualitat, ja que es tracta de comprovar l'impacte que el mateix Pla ha suposat per a l'organització.
  L'avaluació es farà en finalitzar els dos anys previstos de duració del Pla. Es donarà a conèixer a tota l'organització.
Data d'actualització:  09.05.2016