La Taula Nacional de la Infància, juntament amb les Taules Territorials i les Taules Locals d’Infància, són els òrgans col·legiats que es constitueixen per coordinar, impulsar i promoure les polítiques d’infància arreu del territori, mitjançant les diverses administracions i institucions implicades, tal com estableix l’article 26 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

La creació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’emmarca, legalment, dins l’àmbit competencial que estableix l’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (que determina que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de serveis socials, de menors i de promoció de les famílies i de la infància) i l’article 26 de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (que determina les funcions d’aquest òrgan col·legiat).

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya es va constituir el dia 7 de febrer de 2014 amb la celebració del primer Ple al Palau de Pedralbes de Barcelona i una de les seves funcions principals és el desplegament del Pacte per a la Infància mitjançant el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència:

L’article 2 del Decret 250/2013, de 12 de novembre, de la Taula Nacional i les taules territorials i locals d’infància, concreta les funcions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en les següents:

 • Desplegar els objectius estratègics, les mesures i les prioritats del Pacte per a la Infància fixant, anualment, els objectius operatius necessaris i fent el seguiment en el marc del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència.
 • Coordinar les diverses administracions i institucions en la promoció social de la infància i l’adolescència i també en la detecció i la intervenció davant possibles situacions de risc o desemparament, especialment pel que fa als maltractaments infantils.
 • Promocionar i coordinar, en l’àmbit territorial corresponent, la planificació local o comarcal dels recursos preventius en la infància i l’adolescència en col·laboració amb els ens locals.
 • Coordinar tots els agents implicats per potenciar el treball en xarxa, en especial en els àmbits de l’educació, la salut, els serveis socials, la seguretat, el treball, la justícia, la joventut i les dones, quan l’exercici de les competències respectives afecti la infància i l’adolescència del territori.
 • Establir la coordinació necessària amb l’Observatori dels Drets de la Infància.
 • Establir la coordinació necessària amb l’adjunt o l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència del Síndic de Greuges.
 • Constituir i liderar les taules territorials d’infància i promoure les taules locals d’infància.
 • Elevar propostes d’iniciatives o polítiques d’infància o adolescència als departaments afectats.
 • Constituir la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya.
 • Establir l’estructura de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en seccions i la composició, a proposta de la mateixa Comissió Tècnica.
 • Elaborar estudis, informes i recomanacions sobre els diferents programes, actuacions i normativa dels diversos departaments i ens locals en relació amb la infància i l’adolescència.
 • Emetre informes i propostes sobre el conjunt d’equips que atenen la infància i l’adolescència.
 • Elaborar instruments tècnics de col·laboració i d’informació, documents de comunicació, protocols de coordinació i d’atenció, guies, directoris de recursos o altres instruments similars.
 • Fer el seguiment de l’evolució de la despesa pública en matèria d’infància i adolescència i incorporar-hi també la perspectiva de gènere.
 • Proposar processos de participació.
 • Proposar l’organització de jornades, seminaris i conferències sobre les polítiques d’infància i adolescència.
 • Resoldre les diferències en l’aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s’han pogut solucionar en l’àmbit de les taules territorials d’infància.

La Taula Nacional de la Infància de Catalunya s’estructura en el Ple, la Comissió Tècnica, els Grups de treball i les Taules territorials d’infància:

El Ple és l'òrgan de màxima representació de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i assumeix totes les funcions descrites amb anteriorment. L’integren la Presidència, que l'exerceix la persona titular del departament competent en matèria d'infància i adolescència; la Vicepresidència, que l’exerceix la persona titular de la direcció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència; la Secretaria, que l’exerceix una persona de la direcció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, i les vocalies.

La Comissió Tècnica, presidida per la persona titular de la subdirecció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, la componen les persones que designi el Ple i s’estructura en seccions. És l'òrgan que té per objecte fer el seguiment del Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència a partir dels objectius operatius aprovats pel Ple i de les actuacions i el pressupost necessaris per assolir-lo. Entre altres funcions, coordina els grups de treball, les taules territorials i les taules locals.

Els Grups de treball, presidits per una persona membre de la Comissió Tècnica, es constitueixen per indicació del Ple per estudiar i analitzar qüestions específiques de la seva competència o en fan el seguiment. En poden formar part persones expertes que no siguin part ni del Ple ni de la Comissió.

Les Taules territorials d’infància: Els òrgans de les taules territorials d’infància són: el ple, la comissió tècnica i els grups de treball per desenvolupar les directrius que estableix la Taula Nacional de la Infància de Catalunya en l’àmbit territorial de les delegacions territorials del Govern de la Generalitat.

El Ple de la Taula territorial d’infància l’integren la Presidència, que l’exerceix la persona titular de la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat en l’àmbit territorial respectiu; la Vicepresidència, exercida per la persona titular de la Direcció de Serveis Territorials del departament competent en matèria d’infància i adolescència en l’àmbit territorial corresponent; la Secretaria, que l’exerceix una persona de la direcció general competent en matèria d’atenció a la infància i a l’adolescència, i les vocalies.

La Comissió tècnica de la Taula territorial d’infància la presideix una persona designada per la Vicepresidència del ple de la taula territorial i la componen professionals que intervenen en l’àmbit de la infància i l’adolescència.

Els Grups de treball de les Taules territorials d’infància: Cada taula territorial d’infància pot constituir grups de treball, presidits per una persona membre de la Comissió tècnica, per analitzar qüestions específiques de l’àmbit territorial respectiu o fer-ne el seguiment.

El Decret d’aprovació de la Taula Nacional i les Taules territorials també recull l’aprovació de les Taules locals d’infància.

Les Taules locals d’infància són òrgans administratius de caràcter col·legiat adscrits a un ens local, el qual n’impulsa la constitució i n’assumeixi la Presidència. Les taules locals d’infància col·laboren en el desenvolupament de les directrius de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i de la taula territorial d’infància corresponent dins l’àmbit territorial respectiu, i es poden organitzar en grups de treball, en la forma prevista per a les taules territorials.

Data d'actualització:  27.07.2017