• Imprimeix

Normativa

Normativa

Normativa que regula aspectes diversos de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys

Si voleu fer una activitat de lleure, com ara una excursió, unes colònies d’estiu o una acampada, informeu-vos sobre com organitzar-la i notificar-la d’acord amb la normativa vigent sobre activitats en el web de la Direcció General de Joventut.

Quan programeu i planifiqueu activitats de lleure és convenient que conegueu el lloc on aneu i que, per tant, visiteu la instal·lació on us allotjareu abans de contractar-la, tenint en compte els aspectes de seguretat i de salut de les persones usuàries. Verifiqueu que és una instal·lació juvenil registrada a la Xarxa Catalana d’Instal·lacions Juvenils.

Les activitats fisicoesportives que es practiquen en el medi natural amb finalitats recreatives i de lleure estan regulats pel Decret 56/2003.

Decret 56/2003

Es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural

A totes les activitats de lleure amb participants menors de 18 anys està prohibit el consum de tabac, alcohol i altres substàncies que puguin generar dependència, així com la venda en els espais públics on aquelles es puguin realitzar. Les persones majors d’edat que estiguin presents a les activitats han d’evitar el consum d’aquestes substàncies davant dels menors.

Llei 28/2005, de 26 de desembre

Mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de tabac

Llei 20/1985, de 25 de juliol

Prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència

Si tens un treball remunerat en el sector del lleure educatiu i vols saber quina és la regulació laboral que t’afecta, consulta el conveni col·lectiu d’aquest sector.

Conveni col·lectiu

Sector del lleure educatiu i sociocultural de Catalunya

Les persones que per motius de feina tinguin contacte habitual amb menors hauran de presentar a les entitats o empreses en les que exerceixin l’activitat una certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.

El dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Les entitats organitzadores d’activitats de lleure, abans de publicar a les seves pàgines web imatges dels menors d’edat que hi participen on aquests siguin clarament identificables, han d’haver obtingut el consentiment dels pares, mares o tutors legals.

Per tal de facilitar l’obtenció d’aquest consentiment de manera genèrica, l’entitat haurà de lliurar als pares, mares o tutors legals dels menors un model d’autorització i els haurà d’informar que es podran publicar al web de l’entitat imatges on apareguin els seus fills o filles en activitats de lleure. Aquest consentiment ha de donar-se també per a qualsevol altre sistema de captació d’imatge (filmacions, fotografies, etc.) destinat a ser reproduït en televisió, revistes, publicacions de propaganda, llibres o qualsevol altre mitjà de comunicació.

Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig

Sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge

Data d'actualització:  05.12.2018