• Imprimeix

Curs per a especialistes en polítiques de Joventut. Edició de 2016

L’objectiu d’aquest curs és que els participants obtinguin coneixements i eines per a l’anàlisi i la interpretació de la realitat juvenil, per a la planificació estratègica i per a la intervenció amb les persones joves.

Competències tecnicoprofessionals
1. Els professionals de joventut. Tenir una visió clara del conjunt de les tasques relacionades amb el propi lloc de treball, de la posició professional que suposa treballar a l’Administració local i de les habilitats i les competències necessàries per desenvolupar la feina del dia a dia.
2. Realitat juvenil i polítiques de joventut. Tenir una mirada crítica i constructiva de les polítiques de joventut a partir de conèixer el paper que tenen aquestes polítiques i com es configura la realitat juvenil catalana.
3. Diagnosticar. Ser capaç d’analitzar la realitat juvenil i les polítiques adreçades a les persones joves d’un territori per tal de prioritzar línies d’intervenció.
4. Planificar. Ser capaç de planificar i avaluar una intervenció en les persones joves a partir dels elements de la teoria del canvi de la política pública.
5. Perspectiva inclusiva. Saber incorporar la perspectiva inclusiva en l’anàlisi de la realitat juvenil, en la planificació, en l’avaluació i en la intervenció en joventut.
6. Dimensió substantiva. Ser capaç d’intervenir en els diferents àmbits de la vida d’una persona jove a partir de conèixer les principals estratègies d’intervenció.
7. Treball transversal, en xarxa i comunitari. Ser capaç de donar una resposta a les necessitats de la població jove de manera coordinada amb els diferents agents del territori i els recursos disponibles.
8. Participació. Ser capaç de generar estratègies que afavoreixin la participació de les persones joves en el disseny i la implementació de les polítiques de joventut.
9. Vincle socioeducatiu amb la persona jove. Ser capaç d’establir una relació de confiança amb les persones joves que afavoreixi que els joves siguin els protagonistes de la seva vida, tot millorant-ne la situació, la manera de relacionar-se i de viure.


Competències de base. Competències instrumentals específiques

10. Tecnologies de la informació. Ser capaç d’utilitzar eines digitals properes a les persones joves per crear espais de relació i d’interacció a través dels quals les persones joves puguin implicar-se en els aspectes de la seva comunitat.


Competències transversals

11. Identificació i valoració de les pròpies capacitats. Ser capaç de reconèixer les potencialitats i els límits personals, en relació amb l’àmbit laboral, i de construir una imatge professional realista i positiva que valori i confiï en les capacitats pròpies.
12. Comunicació. Capacitat d’interaccionar (expressar i entendre) mitjançant el llenguatge verbal, el no verbal i l’escrit, amb l’ús de diferents suports, adaptant-se a diferents contextos laborals de manera assertiva.
13. Relació interpersonal. Saber relacionar-se satisfactòriament amb les persones de l’entorn laboral (joves i la resta d’agents), mantenint una actitud assertiva i constructiva.
14. Treball en equip. Ser capaç de treballar en el disseny i el desenvolupament de projectes de manera cooperativa i col•laborativa amb altres, formar part d’un grup, i treballar junts.
15. Gestió de conflictes. Saber generar estratègies de negociació i mediació, de resposta positiva i d’escolta activa davant de situacions de conflicte que poden aparèixer en alguns dels equipaments juvenils.

 

El curs va adreçat, preferentment, a professionals de les polítiques de joventut d’incorporació recent, però també és òptim per a professionals que mai no hagin rebut una formació específica en joventut i, en general, per a qualsevol professional que estigui interessat en les polítiques locals de joventut.

  •  34 sessions presencials de les quals:

- 27 sessions combinen l’exposició magistral i les dinàmiques d’aprenentatge significatiu que consisteixen en debats, treball per grups, individual o per parelles, i que es basen en la posada en pràctica dels conceptes treballats, l’estudi de casos, la resolució de situacions determinades, etc. Aquestes sessions disposaran de materials de suport. Dedicació: 108 hores.
- 6 sessions corresponen a tutories grupals que s’estructuren a partir del contingut treballat a les sessions i la seva vinculació amb l’experiència laboral de cada professional. Dedicació: 24 hores.

  •  5 trobades amb el grup d’iguals, un espai d’aprenentatge per compartir reflexions i experiències, intercanviar, resoldre dubtes i rebre i donar suport. Dedicació: 15 hores.
  •  1 projecte final, eina a través de la qual es podrà aplicar una part de l’aprenentatge assolit durant el curs. Dedicació: 13 hores.

Les persones participants han d’estar disposades a assistir a les sessions, així com a completar el procés d’aprenentatge a través del grup d’iguals i del projecte final.

Dates: tots els dijous. Inici el 5 de maig de 2016 i finalització el 6 d’abril de 2017. 

Calendari:

- Part I. Inici el 5 de maig de 2016 i finalització el 14 de juliol de 2016
- Part II. Inici el 29 de setembre de 2016 i finalització el 6 d’abril de 2017
- No hi ha curs: el 13 d’octubre de 2016, els dies 8, 22 i 29 de desembre de 2016 i el 5 gener de 2017

Lloc:
Escola d’Administració Pública de Catalunya. Carrer Girona, 20, Barcelona.

Horari:
de 9.30 a 13.30 h

Durada:
160 hores

Preu: 130 euros

Poden accedir al curs totes les persones que tinguin, com a mínim, un cicle formatiu de grau superior o el batxillerat.

El nombre de places és de 25 i s’adjudicaran per ordre d’inscripció.
L’organització es reserva el dret d’anul·lar el curs si no s’arriba a un mínim de 20 persones inscrites.

Tancada

Del 20 d’abril al 13 de maig de 2016 (ambdós inclosos). Per gestionar la inscripció cal haver rebut un correu electrònic de la Direcció General de Joventut amb la notificació d’admissió al curs. Posteriorment, cal fer efectiu el pagament de l’import de la matrícula al número de compte corrent que trobareu a la notificació. 

L’Escola d’Administració Pública de Catalunya i l’Agència Catalana de la Joventut lliuraran un certificat d’aprofitament als alumnes aptes i que hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions presencials.

Per ser apte, cal haver aprovat el projecte final i haver participat activament a les sessions del curs.

Als i les alumnes que presentin el certificat d’aprofitament d’un d’aquests dos cursos que es detallen a continuació, se’ls convalidarà l’assistència d’algunes sessions.
- Curs per a especialistes en polítiques de joventut de la Direcció General de Joventut. Edició 2011 i 2013.
- Màster Interuniversitari en Joventut i Societat de les sis universitats públiques catalanes.

Si teniu algun dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic ocj.tsf@gencat.cat o del telèfon 93 483 84 30.

Data d'actualització:  15.04.2016