• Imprimeix

Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

El Consell Nacional es regula en el Decret 219/2018, de 9 d'octubre, del Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

El Consell és l'òrgan col·legiat que es constitueix com un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI i com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d'altres òrgans o ens que la legislació estableixi. Delibera sobre les polítiques que incideixen directament o indirectament en les condicions de vida de les persones LGBTI.

El Consell Nacional LGBTI s'adscriu al departament de la Generalitat competent en matèria de no-discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

El Consell és un espai de participació ciutadana superior de la Generalitat de Catalunya que treballa pels drets de les persones LGBTI. Així mateix, és un òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

El Consell Nacional LGBTI delibera sobre les polítiques públiques que incideixen directament o indirectament en les condicions de vida de les persones LGBTI. Les propostes i recomanacions no tenen caràcter vinculant, però l'Administració ha de justificar la no acceptació de la seva aplicació.
Els camps d'actuació del Consell Nacional LGBTI són els que tenen relació directa o indirecta amb l'apoderament i el reconeixement dels drets i les accions destinades a erradicar l'homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia que pateixen les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

El Consell Nacional LGBTI està integrat per:

A) La Presidència.
La Presidència l'ocupa la persona titular del departament competent en matèria de no discriminació.

B) Les vicepresidències
La Vicepresidència primera correspon a la persona titular de la Direcció General en matèria d'igualtat.
La Vicepresidència segona l'escull el Ple del Consell d'entre les persones que en siguin membres, per majoria simple, per un període de dos anys prorrogable a quatre, com a termini màxim. La persona física que ocupi la Vicepresidència segona ha de pertànyer a una de les entitats o grups membres del Ple del Consell Nacional LGBTI.

C) El Ple

El Ple és l'òrgan de màxima representació del Consell Nacional LGBTI i té la composició següent:
1) La Presidència, que l'exerceix la persona titular de la Presidència del Consell Nacional LGBTI.
2) Les vicepresidències primera i segona.
3) Les vocalies. Estan formades per:
a) Una persona designada per cadascuna de les entitats o grups membres que en el seu cas puguin formar-ne part.
b) Una persona designada per cadascun dels partits polítics amb representació parlamentària en l'àmbit de Catalunya, sempre que tinguin una secretaria, secció o similar que treballin per a la defensa i el reconeixement dels drets de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.
c) Una persona designada per cadascuna de les organitzacions sindicals més representatives a Catalunya, d'acord amb la Llei orgànica 11/1985, de 2 d'agost, de llibertat sindical, sempre que tinguin una secretaria, secció o similar que treballin aspectes relacionats amb les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals.
d) Una persona designada per cadascuna de les organitzacions empresarials més representatives a Catalunya, d'acord amb l'Estatut dels treballadors, sempre que tinguin una secretaria, secció o similar que treballin aspectes relacionats amb les persones lesbianes, gais, transgèneres, bisexuals i intersexuals.
e) Una persona designada per cadascun dels consells nacionals de participació de la Generalitat de Catalunya que tenen àmbit de treball transversal en relació amb la defensa i el reconeixement dels drets de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals: el Consell Nacional de les Dones de Catalunya, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, el Consell de la Gent Gran de Catalunya i la Taula de Ciutadania i Immigració. La persona designada pel Consell Nacional de les Dones ha de vetllar perquè les actuacions del Ple del Consell s'adeqüin a les disposicions per a l'assoliment de l'equitat de gènere, d'acord amb allò que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
f) Una persona designada per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i una altra designada per la Federació de Municipis de Catalunya.
g) Dues persones expertes i de reconegut prestigi en l'àmbit dels drets de les persones LGBTI designades per la Comissió de Coordinació.

Poden ser convocades i participar en les deliberacions del Consell Nacional LGBTI, amb veu i sense vot:
a) Un membre per cadascun dels sis territoris del Servei d'Atenció Integral de la Generalitat de Catalunya.
b) Una persona designada per cadascun dels consells municipals LGBTI.
c) Representants dels departaments de l'Administració de la Generalitat.
d) Qualsevol altra persona o entitat que es consideri que pugui realitzar aportacions rellevants.

4) La Secretaria, que l'exerceix la persona responsable de l'Àrea per a la Igualtat de Tracte i no Discriminació de les Persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, amb veu però sense vot.

D) La Comissió de Coordinació
La Comissió de Coordinació té la finalitat de fer el seguiment i l'avaluació de les diferents decisions que es duguin a terme en el Ple del Consell.

E) Els grups de treball
Per aprofundir en temes específics sobre les polítiques de persones LGBTI, es preveu en el si del Ple del Consell Nacional LGBTI la creació de grups de treball. Els grups de treball es creen a proposta de la Comissió de Coordinació i posterior ratificació del Ple.

El Consell està format per les entitats legalment constituïdes que desenvolupen la seva activitat a Catalunya i que tenen com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Intersexuals.

Les seves finalitats no han de contradir els objectius que es desprenen de la Llei 11/2014.

 

El Ple està format per: 

  • Representants del Departament
  • Representants de les organitzacions legalment constituïdes que tinguin com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets LGBTI i que desenvolupin la seva activitat majoritàriament dins del territori català.
  • Representants dels partits polítics i sindicats sempre que treballin la temàtica LGBTI. 
  • Representants d’altres  espais de participació de la Generalitat

Poden ser membres del Consell Nacional LGBTI les entitats que compleixin les condicions següents:

a) Estar formalment constituïdes d'acord amb els requisits que estableix la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, o altra legislació especial que sigui aplicable per a determinades entitats.

b) No tenir ànim de lucre.

c) Desenvolupar la seva activitat a Catalunya i tenir com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

d) Estar inscrites en el registre de grups d'interès de Catalunya.

e) Les seves finalitats no han de contradir els objectius que es desprenen de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre..

Poden ser membres del Consell Nacional LGBTI els grups que compleixin les condicions regulades als apartats anteriors b), c), d) i e).

 

Les sol·licituds per a participar en el Consell Nacional LGBTI s’han de presentar mitjançant aquest formulari i enviar-les a l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació de Persones LGBTI a l’adreça de correu arealgbt.tsf@gencat.cat i aportar la documentació requerida.

El Consell funciona amb el Mètode deliberatiu: Es basa en el diàleg de les persones participants, en la cerca de consens i en la recopilació d'acords i desacords amb totes les argumentacions a favor i en contra. L'acta de les sessions té com a annex el document de les conclusions del diàleg, a més de les propostes i les argumentacions. Els documents de propostes del Ple i els rendiments de comptes sobre la implementació de les decisions són públics i accessibles a través del web del departament competent en matèria d'igualtat.

Per a més informació podeu contactar amb l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació de les persones LGBTI enviant un missatge a la bústia: arealgbt.tsf@gencat.cat