• Imprimeix

Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (CNLGBTI) és un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI i es defineix com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit.

El Consell és un espai de participació ciutadana superior de la Generalitat de Catalunya que treballa pels drets de les persones LGBTI. Així mateix, és un òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit, sense perjudici de les funcions i les competències d’altres òrgans o ens que la legislació estableixi.

Algunes de les funcions que desenvolupa el Consell són:


• Deliberar i fer propostes per aconseguir garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i violència.
• Fer el seguiment de les polítiques locals, estatals, europees, d’organitzacions internacionals i d’altres, en matèria de drets de les persones LGBTI.
• Formular propostes i recomanacions per fomentar la igualtat, de totes les persones LGBTI que viuen a Catalunya i la sensibilització de la societat catalana sobre el fet antidiscriminatori per raó d'orientació sexual, expressió de gènere i d’identitat de gènere.
• Informar sobre projectes normatius i no normatius que tinguin una incidència directa en l’àmbit de la no discriminació de les persones LGBTI.
• Proposar iniciatives sobre actuacions i projectes relacionats amb les persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals.

El Consell Nacional LGBTI està integrat per:

• La presidència 

• Les vicepresidències 

• El Ple
El Ple és l’òrgan de màxima representació del Consell Nacional LGBTI. Promou la creació i composició dels grups de treball i exerceix totes les funcions atorgades al Consell.


• Els grups de treball
Per aprofundir en temes específics sobre les polítiques de persones LGBTI es preveu en el si del Ple del Consell Nacional LGBTI la creació grups de treball. Poden ser permanents o puntuals i en formen part les vocalies que manifestin la voluntat de participar-hi.

Actualment els grups de treball en funcionament són:


• Grup de Treball persones trans
• Grup de Treball persones grans
• Grup de Treball implementació de la llei 11/2014
• Grup de Treball del territori
• Grup de Treball de Lesbianes
• Grup de Treball de creació d’indicadors d’avaluació

El Consell està format per les entitats legalment constituïdes que desenvolupen la seva activitat a Catalunya i que tenen com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets de persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i Intersexuals.

Les seves finalitats no han de contradir els objectius que es desprenen de la Llei 11/2014.

 

El Ple està format per: 

  • Representants del Departament
  • Representants de les organitzacions legalment constituïdes que tinguin com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets LGBTI i que desenvolupin la seva activitat majoritàriament dins del territori català.
  • Representants dels partits polítics i sindicats sempre que treballin la temàtica LGBTI. 
  • Representants d’altres  espais de participació de la Generalitat

 

Poden participar les entitats que estan formalment constituïdes. Tenen com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets LGBTI i les seves finalitats no han de contradir els objectius que es desprenen de la Llei 11/2014.

Han de complir amb els requisits que estableix la Llei, estar inscrites en el registre de grups d’interès del Departament de Justícia i no tenir ànim de lucre.

Les sol·licituds per ser membre del Consell Nacional LGBTI s’han de presentar mitjançant el formulari disponible a les dependències de l’Àrea per a la Igualtat de Tracte i No-Discriminació de Persones LGBTI o a través de la pàgina web del Departament arealgbt.tsf@gencat.cat i aportar la documentació requerida.