• Imprimeix

Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transgènere

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix al seu article 40.8 que “els poders públics han de promoure la igualtat de totes les persones amb independència de l’origen, la nacionalitat, el sexe, la raça, la religió, la condició social o l’orientació sexual, i també han de promoure l’eradicació del racisme, de l’antisemitisme, de la xenofòbia, de l’homofòbia i de qualsevol altra expressió que atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones”. El Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals va ser aprovat el 5 de setembre de 2006 i ha estat actualitzat per Acord de Govern en data 9 d’octubre de 2012.


El Pla inclou propostes i accions que han de desenvolupar els diferents departaments del Govern. Aquest document de treball és coordinat per l'Àrea per a l'igualtat de tracte i no discriminació de persones lesbianes, gais, transgènere i bisexuals. El Pla té vigència fins al 2014.

L’objectiu final del Govern és el d’aconseguir la fi de qualsevol mena de discriminació jurídica per les persones gais, lesbianes, bisexuals i transsexuals i que aquesta igualtat legal es tradueixi també en la fi de la discriminació social.

El caràcter transversal del Pla fa que els departaments de la Generalitat i diversos organismes públics estiguin implicats en el seu desenvolupament. D'altra banda, el Pla dóna importància al contacte i a la cooperació amb l’administració local i el teixit associatiu català.
 

El Pla exposa un seguit de propostes i accions de govern organitzades en vuit àmbits de treball: jurídic, normatiu, de justícia i d’interior, laboral i d’empresa, de la salut, educatiu i de formació, cultural i del lleure, de la comunicació, del benestar social i família i de la participació i la solidaritat.

Aquí trobareu la relació de tramitacions aprovades al Parlament de Catalunya sobre homosexualitat des del 1983 al 2005, fins a l'aprovació del Pla interdepartamental per a la no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals.

Informació relacionada