• Imprimeix

Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals

El Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals (CNLGBTI) és un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI i es defineix com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit.

Es crea el Consell com un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGBTI i com a òrgan consultiu de les administracions catalanes que incideixen en aquest àmbit. Hi tenen representació les associacions que treballin principalment en favor dels drets de les persones LGBTI i persones i professionals que hagin destacat per llur tasca i expertesa en aquest àmbit.

Algunes de les funcions que desenvolupa el Consell són:

 • Deliberar i fer propostes per aconseguir la plena visibilitat i normalitat del col·lectiu LGTBI, per evitar-ne la discriminació i prevenir els fenòmens de l'homofòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, i d'una manera especial, les manifestacions d'odi i de violència.
 • Informar sobre els projectes normatius o plans d'actuació de la Generalitat de Catalunya que tinguin incidència en la plena visibilitat i normalitat del col·lectiu, i l'objectiu d'evitar-ne la discriminació.
 • Formular propostes i recomanacions sobre l'adaptació dels serveis públics de Catalunya a la diversitat d'orientacions sexuals.
 • Proposar a la presidència del Consell que trameti les seves conclusions i propostes a altres consells de participació, òrgans i institucions de la Generalitat, a les entitats locals i als organismes i institucions de l'Estat i de la Unió Europea que ho cregui convenient.

El Consell funciona en plenari i en comissions de treball.

Plenari: Exerceix totes les funcions atorgades al Consell. L'integren la presidència, les dues vicepresidències, les vocalies i la secretaria. S'encarrega de crear les comissions de treball i d'atribuir-ne les funcions. Celebra un mínim de dues reunions ordinàries cada any.

Comissions de treball: Són creades pel plenari, tenen caràcter temporal i en formen part les vocalies que manifestin la voluntat de participar-hi. S'encarreguen de proposar i analitzar les polítiques de Govern i aborden temes diversos com el laboral, el de la salut, etc. Informen de les conclusions al plenari.

Les comissions de treball que es reuneixen són:

 • Grup de Treball persones trans
 • Grup de Treball persones grans
 • Grup de Treball implementació de la llei

El Plenari està format per: 

 • Representants del Departament
 • Representants de les organitzacions legalment constituïdes a Catalunya que tinguin com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets LGTBI i que desenvolupin la seva activitat majoritàriament dins del territori català.
 • Representants dels partits polítics i sindicats sempre que treballin la temàtica LGTBI. 

Actualment el Consell està format per 44 entitats membres.

Hi poden participar:

 • Les associacions legalment constituïdes, sempre que desenvolupin la seva activitat majoritàriament a Catalunya i tinguin com a tasca principal la defensa i el reconeixement dels drets de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals.
 • Sindicats o partits polítics amb representació parlamentària sempre que tinguin una secretaria, secció o àmbit que treballi algun aspecte del col·lectiu de persones LGTB.

Per formar part del Consell, cal que les entitats que compleixin aquests requisits es posin en contacte amb la secretaria del Consell Nacional a través de l'adreça arealgbti.tsf@gencat.cat i facin la sol·licitud per escrit.

Accés a l'espai virtual privat de comunicació de les entitats membres del Consell.

Informació relacionada

Data d'actualització:  20.04.2016