• Imprimeix

L'atenció social a les persones amb addiccions

Diverses cultures han consumit drogues, de manera més o menys controlada i acceptada socialment, i lligada a cerimònies o fets religiosos. Malgrat això, és a partir de la segona meitat del segle XX quan la producció, la comercialització i el consum de drogues irromp en la dinàmica de lliure mercat als països industrialitzats.

La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, aprovada per unanimitat pel Ple del Parlament de Catalunya, garanteix l'accés als serveis socials a totes les persones amb necessitats socials i posa en funcionament un nou model d'atenció que constitueix el quart pilar de l'estat del benestar a Catalunya. L'article 7 d'aquesta Llei explicita les situacions amb necessitat d'atenció especial i entre els destinataris hi ha les persones amb drogodependències i altres addiccions.

El Sistema públic de serveis socials té com a finalitat assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i socials; especialment, té com a destinatàries les persones que es troben en situació de risc social, com és el cas de les persones amb drogodependències. S'estructura en serveis socials bàsics i en especialitzats. Els serveis especialitzats s'organitzen atenent la tipologia de les necessitats, per donar resposta a situacions i necessitats que requereixen una especialització tècnica o la disposició d'uns recursos determinats. És en aquest nivell on s'enquadra l'atenció a persones amb drogodependències i/o altres addiccions.

Xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD)

La Generalitat va participar en l'elaboració del  Pla director de salut mental i addiccions que defineix la Xarxa d'atenció a les drogodependències (XAD) com una xarxa integrada per centres dependents de diversos organismes (administracions locals, organitzacions no governamentals, ICS). Les seves activitats estan coordinades per l'Òrgan Tècnic de Drogodependències, i compten amb la col·laboració del Departament pel que fa als serveis residencials i als programes de reinserció.

Data d'actualització:  20.10.2009