• Imprimeix

Serveis socials de reinserció

Els programes socials de reinserció de persones amb drogodependències són complementaris als processos de tractament terapèutic del Departament de Salut. Es presten en establiments especialitzats i tenen com a objectius la rehabilitació psicosocial, la inserció social, l'ensenyament de programes de tipus ocupacional, l'ensenyament prelaboral i l'adquisició d'hàbits i responsabilitats.

Aquest servei d'acolliment diürn desenvolupa activitats d'inserció social complementàries als processos de tractament terapèutic, com ara programes ocupacionals, d'ensenyament prelaboral i laboral, i d'adquisició d'hàbits i responsabilitats. Aquest servei es coordina amb el Departament de Salut.

Hi poden accedir aquelles persones amb drogodependències que han iniciat un procés de rehabilitació terapèutica als centres d'atenció i seguiment de la Xarxa d'atenció a les drogodependències, que necessiten suport al tractament i que tenen dificultats per utilitzar els recursos normalitzats d'integració social.

Habitualment aquest diagnòstic el fa el treballador o la treballadora social, però en alguns casos són altres professionals de la branca social els qui detecten la necessitat de la persona i la deriven a l'equipament.

Aquest servei d'atenció residencial, que es coordina amb el Departament de Salut, dóna suport als processos de rehabilitació i d'inserció social de les persones amb drogodependències. S'aborda l'atenció integral de les persones mitjançant plans individuals de tractament amb diferents graus d'intensitat, segons la situació de les persones usuàries.

El servei de llar amb suport d'alta intensitat es presta quan la persona usuària requereix suport generalitzat durant un període curt de temps. En aquests casos, les ràtios de professionals per prestar aquest servei són més específiques i elevades.

S'aborda l'atenció integral de les persones mitjançant plans individuals de tractament d'alta intensitat i curta durada, amb necessitat de suport generalitzat.

El servei social de llar amb suport de baixa intensitat es presta en forma de tractament de llarga durada al centre.

Per afavorir un règim d'autogestió com a eina socialitzadora, aquest servei de caràcter transitori proporciona a persones amb dependència de l'alcohol i altres drogodependències acolliment, cura i vida comunitària amb l'objectiu de facilitar la seva integració social durant el procés de rehabilitació. S'ofereix amb diferents graus d'intensitat, segons la situació de les persones usuàries.

  • Inserció sociolaboral de persones drogodependents
    Aquest espai del Departament de Salut, adreçat a professionals, inclou una guia d'inserció sociolaboral per a persones amb drogodependències i enllaços a estudis, documents, ONG d'inserció per a drogodependents i recursos ocupacionals municipals.