• Imprimeix

Drets de les persones en situació de dependència

El reconeixement oficial del grau de dependència comporta el dret a accedir a determinades prestacions de serveis socials i prestacions econòmiques.
Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta pública de la Xarxa de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. En cas que no sigui possible l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis (públics o concertats), s'atorgaran prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l'adquisició de serveis.

Es preveuen tres tipus de prestacions econòmiques:

  • Prestació econòmica vinculada al servei.
  • Prestació econòmica per cures a l'entorn familiar i suport a persones cuidadores no professionals.
  • Prestació econòmica per a l'assistència personal.
Els serveis i les prestacions econòmiques s'ofereixen segons la situació personal (grau de dependència, renda i patrimoni), l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis al lloc de residència de la persona amb dependència.

Com es prioritza l'accés de les persones dependents als diferents serveis? 

La prioritat a l'accés als diferents serveis es determina pel grau de dependència i, a igual grau, per la capacitat econòmica de la persona sol·licitant (renda i patrimoni).

L'ajuda té caràcter retroactiu? 

Cada cas concret s'estudia quan s'elabora el Programa individual d'atenció (PIA).

L'ajuda és contributiva? 

L'ajuda no és contributiva i s'atorga a la persona dependent. Les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei per a cures en l'entorn familiar i d'assistècia personalitzada derivades de la Llei de dependència estan exemptes d'impostos.

La persona en situació de dependència ha de pagar pels serveis? 

La Llei de la dependència  estableix que la persona beneficiària d'un servei ha de pagar una quota mensual quan gaudeixi d'un servei. És el que es coneix com a copagament. L'import que s'ha de pagar no és una quantitat fixa, sinó que depèn de la capacitat econòmica de la persona beneficiària.

Data d'actualització:  02.02.2017