• Imprimeix

Programa Individual d'Atenció (PIA)

El Programa individual d'atenció (PIA) que realitzen els serveis socials públics, determina les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell/o grau.

En l'elaboració del PIA preval el criteri professional, si bé la participació de la persona beneficiària i/o la família o les entitats tutelars que la representin, s'incorpora en l'elecció dels serveis i les prestacions econòmiques previstes a la valoració que s'ajustin millor a les seves necessitats.

El procés s'inicia quan l'administració autonòmica ha emès la resolució de la sol·licitud de reconeixement de la situació de dependència. Aleshores, la persona sol·licitant rep la trucada dels serveis socials del seu ajuntament o l'avís al centre (en el cas que estigui ingressada) per concertar una entrevista (al centre de serveis socials, al domicili o al centre residencial).

L'objectiu de l'entrevista és conèixer les seves preferències pel que fa a les prestacions i els serveis que preveu la Llei de la dependència en funció del grau i nivell/o grau reconeguts. Si no fos possible localitzar-la telefònicament, se li fa una notificació escrita on se la cita amb un dia i hora programats.

Elaboració del PIA

Un cop realitzada l'entrevista, la persona professional responsable comença la fase d'elaboració del PIA, que consta de la documentació següent:

  • Síntesi de l'informe social: Incorpora les dades bàsiques del perfil social de la persona i el seu entorn, així com l'ús o la necessitat de serveis i la valoració d'una persona professional. També recull les preferències de la persona o la família.

 

  • Acord Programa individual d'atenció: Inclou les informacions bàsiques i reflecteix les decisions professionals incorporant, en la mesura que sigui possible, les preferències de la persona i la disponibilitat de recursos. En cas de desacord, el motiu quedarà explicitat en aquest document.

 

  • Documentació complementària: Aquesta documentació registra la incorporació a una llista d'espera, si s'escau. També poden adjuntar-se acreditacions, certificats, informes, rebuts... En definitiva, tota aquella documentació que la Generalitat ha de tenir en compte a l'hora de resoldre quins són els serveis socials més adients per a cada persona en situació de dependència.

 

La documentació original es tramet, hi hagi acord o no, al Registre del Servei Territorial del Departament.

Durada màxima del procés d'elaboració del PIA: tres mesos des de la data de la resolució del grau i nivell/o grau.

Data d'actualització:  12.06.2014