• Imprimeix

Procés de valoració

Sol·licitud de valoració

Un cop la persona que vol rebre el reconeixement de situació de dependència ha omplert i signat la sol·licitud i ha recollit la documentació necessària, l'ha de lliurar a qualsevol registre oficial o als serveis socials d'atenció primària.

Des de l'organisme receptor de la sol·licitud:

  • Es comprova la documentació.
  • S'introdueixen les dades de la sol·licitud a l'aplicatiu informàtic de la dependència (SIDEP).
  • En cas de no lliurar tota la documentació necessària, es requereix el que manca a la persona sol·licitant.
  • S'envia la sol·licitud i la documentació adjunta als Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD).

 

La Direcció General de Protecció Social controla tot el procés: accés, recepció, registre, gravació, derivació als Serveis de valoració de la dependència (SEVAD) i resolució.

Els Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD)

Integren un total de 23 equips que estan distribuïts per tot el territori. 

Funcions: 

  • Estudien la informació de les sol·licituds per preparar la valoració funcional.
  • Analitzen l'informe de salut. Si és insuficient, consulten la xarxa assistencial o demanen a la persona un informe complementari.
  • Contacten amb la persona sol·licitant per acordar una visita al domicili habitual o al centre en què resideix (en el cas que estigui ingressada).

Informació relacionada

Visita de valoració

Els Serveis de valoració de la dependència (SEVAD):

  • Realitzen la valoració funcional de la situació de dependència, aplicant el barem de valoració de dependència i l'instrument específic de zero a tres anys.
  • En cas d'incidències, reprogramen o proposen la desestimació de la sol·licitud.

La Comissió de Valoració, integrada per l'equip consultor dels SEVAD i com a mínim una persona representant dels Serveis Territorials del Departament, es reuneix periòdicament, revisa les valoracions i emet un informe amb la proposta del grau i de dependència.

Resolució

A partir de l'informe del procés de valoració, el Servei d'atenció a persones dels Serveis Territorials del Departament (i a la ciutat de Barcelona, el Consorci de Serveis Socials per delegació de la cap d'Atenció a les persones del Barcelonès) emet la resolució en un termini màxim de tres mesos. El dictamen determina el grau de dependència i els serveis o les prestacions econòmiques que corresponen a la persona sol·licitant.

Quan s'ha emès la resolució, els serveis socials de l'ajuntament de la persona sol·licitant o els del centre on es troba ingressada es posen en contacte amb ella per realitzar el Programa individual d'atenció (PIA). 

Data d'actualització:  07.11.2016